ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


Βιογραφικό (Ελληνικά)

Ανδρέας Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΠΑΙΤΕ, Παπαναστασίου 13, 54639 Θεσσαλονίκη

τηλ: +30 2310 833708, +30 2310 843785

email: aoikonomou@aspete.gr, anoiko@gmail.com

Homepage: https://oiko.wordpress.com

http://users.aspete.gr/anoiko

Εκπαίδευση

 • 1978: Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ
 • 1981: DEA στα Καθαρά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie –Paris VI- France
 • 1982: DEA στη Διδακτική των Επιστημών, εξειδίκευση στη Διδακτική των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Paris VII, France
 • 1987: Πτυχίο Παιδαγωγικής-Φιλοσοφίας-Ψυχολογίας, εξειδίκευση στην Ψυχολογία, Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
 • 1993: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
 • 2010: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ψυχολογία
 • Διδακτική των Μαθηματικών
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

Διδακτικά Ενδιαφέροντα

 • Μαθηματικά (ΤΕΙΘ και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 1985 – 1995)
 • Ψυχολογία  (ΣΕΛΕΤΕ: 1989-2002 και ΑΣΠΑΙΤΕ: 2002 – σήμερα)
 • Διδακτική Μαθηματικών (ΠΕΚ και Σεμινάρια, 1985 – )
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ και Σεμινάρια, 2005 – )

——————————————————————————————————-

Βιογραφικό (Αγγλικά)

Andreas Oikonomou, Assistant Professor, Department of Pedagogicy, School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE)

ASPETE, Papanastasiou 13, 54639 Thessaloniki, GR

Tel.: +30 2310 833708, +30 2310 843785

email: aoikonomou@aspete.gr, anoiko@gmail.com

Homepage: https://oiko.wordpress.com

http://users.aspete.gr/anoiko

Education

 • 1978: B.Sc. in Mathematics, Dept. of Mathematics, Aristotle Univ. of Thessaloniki, GR
 • 1981: DEA in Pure Mathematics, Dept. of Mathematics, Univ. of Pierre et Marie Curie –Paris VI- France
 • 1982: DEA in Didactic of Sciences (Mathematics), Dept. of Didactic of Disciplines (sp. Didactic of Mathematics), Univ. of Paris VII- France
 • 1987: B.Sc. in Psychology, Dept. of Philosophy-Pedagogy-Psychology, Aristotle Univ. of Thessaloniki, GR
 • 1993: M.Sc. in Psychology, Dept. of Psychology, Aristotle Univ. of Thessaloniki, GR
 • 2010: PhD in Pedagogy, Dept. of Early Childhood Education, Aristotle Univ. of Thessaloniki, GR

Research –Interests

 • Psychology
 • Didactic of Mathematics
 • Teachers Education
 • Adult Education

Teaching Interests

 • Mathematics (TEI OF THESSALONIKI, 1985 – 1995)
 • Psychology  (SELETE – ASPAITE, 1989 – )
 • Didactic of Mathematics (PEK and Seminars, 1985 – )
 • Adult Education (EKEPIS and Seminars, 2005 – )

——————————————————————————————————-

Selected Publications

1.              Γεωργιάδης Μιχάλης και Οικονόμου Ανδρέας (υπό δημοσίευση). Η σχέση της θεωρίας και της πράξης στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρακτικά του Παιδαγωγικού Συνεδρίου με θέμα «Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπό το πρίσμα των Εξελίξεων στις Επιστήμες της Αγωγής». Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ Ιωαννίνων, 8 και 9 Μαΐου 2009.

2.              Stamouli Lamprini, Valkanos Efthymios and Oikonomou Andreas, (2010). Measuring the Attitudes of Adult Learners. JOURNAL OF ADULT AND CONTINUING EDUCATION, 16 (1), pp. 80-95 (16).

3.       Tzekaki M., and Oikonomou A. (2009). INVESTIGATING SPATIAL REPRESENTATIONS IN EARLY CHILDHOOD. Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME).

4.       Παπαδόπουλος Σ., Ασλανίδου Σ., Γεωργιάδης Μ., Μενεξές Γ., Οικονόμου Α., Πάντα Δ., Σταυρίδης Φ., (2008). Η Διαχείριση του Χρόνου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Ερευνητική Μελέτη. Πανεπιστήμιο Μακεδονία.

5.       Γεωργιάδης Μ., Οικονόμου Α., και Μενεξές Γ. (2008). Διερεύνηση των προσωπικών αξιών σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 10.

6.       Ασλανίδου Σ., και Οικονόμου Α. (2008). Η επικοινωνία των νέων μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό και στο διαδίκτυο. Στα Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.). Κύπρος 25-28 Σεπτεμβρίου.

7.       MEDIAPPRO (Ερευνητική ομάδα) (2006). A European Research Project: The Appropriation of New Media by Youth. European Commission, Information Society and Media.

8.       Oikonomou, A., & Tzekaki, M., (2005). Improving spatial representations in early childhood. Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME).

9.       Αναστασιάδου Σ., Καράκος Α., και Οικονόμου Α. (2004). Διερεύνηση των Στάσεων των Φοιτητών Απέναντι στον Προγραμματισμό των Υπολογιστών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 38.

10.    Μενεξές Γ., και Οικονόμου Α. (2002). Σφάλματα  και  παρανοήσεις  στους στατιστικούς  ελέγχους  υποθέσεων. Υπέρβαση  μέσω  της  Ανάλυσης Δεδομένων. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 2.

11.    Οικονόμου Α., Οικονόμου Π. και Τζεκάκη Μ. (2001). Ένα νέο βιβλίο Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου, μία νέα διδακτική προσέγγιση. Στα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Αθήνα, Εκδόσεις ΙΩΝ.

12.    Καλδρυμίδου Μ., και Οικονόμου Α. (2001). Η εισαγωγή νέων εννοιών στα Μαθηματικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων. Πρακτικά της 6ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών με θέμα “Διεπιστημονική Προσέγγιση των Μαθηματικών και της Διδασκαλίας τους.”, που οργάνωσαν στη Ρόδο από 20-21/3/1998 τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αθήνα, Εκδόσεις Gutemberg.

13.    Τζεκάκη Μ., Οικονόμου Α., Οικονόμου Π. (2001). Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για τη Νέα Μορφή Διδασκαλίας των Μαθηματικών. In Γαγάτσης Α. και Μακρίδης Γ. (Επιμέλεια), Πρακτικά 4ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Συμποσίου Αστροναυτικής και Διαστήματος.  Λάρνακα, Κύπρος.

14.    Οικονόμου Α., Σακονίδης Χ., Τζεκάκη Μ. (2000). Αξιολόγηση των μαθηματικών γνώσεων μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου. In Τζεκάκη Μαριάννα (Επιμέλεια) Παρουσίαση του Έργου «Έρευνα για εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών».

15.    Ikonomou A., Kaldrymidou M., Sakonidis C., Tzekaki M., (1999). Interaction in the Mathematics Classroom: Some epistemological aspects. In Schwank Inge (Ed), European Research in Mathematics Education I. On Line: http://www.fmd.uni-osnabrueck.de/ebooks/erme/cerme1-proceedings/cerme1-proceedings.html 168-181.

16.    Ραφτόπουλος Α., και Οικονόμου Α. (1998). Γνωρίζω και πιστεύω: κριτική της θέσης του Austin. Δευκαλίων, 24.

17.    Κaldrimidou Μ. & Ikonomou Α., (1998). Epistemological and metacognitive conceptions as factors involved in the learning of mathematics: a study, which focuses on graphic representations of functions. In Bartolini-Bussi M., Sierpinska A. & Steinbring H. (Eds). Language and communication in the mathematics classroom. NCTM Reston, Virginia.

18.    Καλδρυμίδου Μ., Οικονόμου Α., Οικονόμου Π., Tζεκάκη Μ. (1997). Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 25.

19.    Germanos D., Ikonomou A., Tzekaki M. (1997). A Spatio-Pedagogical Approach to the Process in Early Childhood: An Application on Spatio-Mathematical Concepts. European Early Childhood Education Research Journal, Νο 1, v. 5.

20.    Demetriou A., Efklides A., Papadaki M., Papantoniou G. & Economou A., (1993). Structure and development of causal-experimental thought: From early adolescence to youth. Developmental Psychology, V3, n3.

21.    Kaldrimidou M. & Ikonomou A., (1991). Aptitude des bacheliers à manipuler des représentations graphiques. Cahiers de Didactique des Mathématiques, Vol. 10-11, pp.159-181.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://publicationslist.org/php/publist.php?u=anoiko

https://aspaite.academia.edu/AndreasOikonomou

https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Oikonomou3

3 σκέψεις σχετικά με το “ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: