Από κείμενο του καθηγητή Ιωάννη Κανάκη

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δομικά στοιχεία

Μετωπική διδασκαλία

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Υποκειμενικές προϋποθέσεις

Ο δάσκαλος προσαρμόζει

τη διδασκαλία του στον ουσιαστικά ανύπαρκτο

«μέσο μαθητή»

Οι μαθητές αναλαμβάνουν εξατομικευμένες ατομικές ή ομαδικές εργασίες, σύμμετρες

με τις ικανότητές και τις δεξιότητές τους

Θέμα, Περιεχόμενο

Ο δάσκαλος με βάση

το Α.Π. προσδιορίζει

το θέμα

Δάσκαλος και μαθητές ορίζουν το θέμα με βάση το Α.Π. ή ανεξάρτητα από αυτό

Μαθήματα

Τα χωριστά μαθήματα διδάσκονται από ένα δάσκαλο ή και καθηγητές ειδικότητας

Αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή σε ένα θέμα που εξετάζεται διαθεματικά

Σκοποί εργασίας

Προσδιορίζονται μόνο

από τον δάσκαλο

Δάσκαλος και μαθητές μαζί ή μόνοι τους οι μαθητές θέτουν τους σκοπούς της εργασίας

Μέθοδοι και

τεχνικές εργασίας

Προγραμματίζονται

από το δάσκαλο

Οι μαθητές επιλέγουν ελεύθερα μεθόδους, Εργάζονται και εκτός σχολείου

Κοινωνικές μορφές

Μετωπική διδασκαλία

και ατομική εργασία

Δάσκαλος και μαθητές μαζί ή μόνοι τους οι μαθητές συγκροτούν  ετερογενείς ομάδες εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους

Μέσα και υλικά

Συνήθως, όσα αποφασίσει ο δάσκαλος

Δάσκαλος και μαθητές μαζί ή μόνοι τους οι μαθητές αναζητούν

τα αναγκαία μέσα και υλικά

Προϊόν της εργασίας

Προαποφασίζεται

από το δάσκαλο

Οι προσχεδιασμένες από τους μαθητές δραστηριότητες καταλήγουν σε ένα προϊόν

Αξιολόγηση

Διόρθωση και βαθμολόγηση

από το δάσκαλο

Δάσκαλος και μαθητές μαζί κρίνουν διαδικα­σία και αποτέλεσμα

Ρόλος μαθητή

Συνήθως, παθητικός αποδέκτης

Συμμετοχικός και αυτόνομος, συμπρογραμματιστικός και αυτενεργός

Ρόλος δασκάλου

Κυριαρχικός, απόλυτα ρυθμιστικός

Εμψυχωτικός, καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και συμβουλευτικός

Advertisements