Μάθημα ΑΨ07: Θεωρίες Ηθικής Ανάπτυξης


Πρώτη δημοσίευση 30-12-2009

Η ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου έχει αποτελέσει κατά καιρούς αντικείμενο εκτεταμένων επιστημονικών ερευνών και μελετών. Η σπουδαιότητα της ηθικής ανάπτυξης έχει αποτελέσει το έναυσμα για την εμφάνιση διαφόρων θεωριών από τους επιστήμονες και τους μελετητές. Οι κύριες θεωρίες της ηθικότητας που έχουν εμφανιστεί είναι:

α) η ψυχαναλυτική θεωρία (Freud),

β) η  θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Bandura),

γ) η θεωρία των προσωπικών βουλητικών ιδιοτήτων (Lepper και Dienstbier),

δ) η γνωστικο-εξελικτική θεωρία (Piaget και Kohlberg),

ε) η γνωστικο-συναισθηματική θεωρία (Hoffman) και

στ) η κοινωνικο-ηθική θεωρία (Milgram).

Καθεμιά από τις προαναφερθείσες θεωρίες εξετάζει και παρουσιάζει την ηθικότητα από μία κυρίως άποψη.

Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud υποστηρίζει ότι η ηθικότητα παρουσιάζεται στον άνθρωπο ως συναίσθημα. Στην ηλικία των 5 ετών εμφανίζεται με το συναίσθημα της ενοχής. Το παιδί υφίσταται πολλές απαγορεύσεις και βιώνει ματαιώσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναπτύσσει το συναίσθημα της ενοχής σε σχέση με απαγορευμένες πράξεις. Οι ψυχαναλυτές υποστηρίζουν ότι οι βασικές διεργασίες της δημιουργίας της ηθικής συνείδησης ξεκινούν από την ηλικία των 5-6 ετών αφού τότε αρχίζει η αλληλεπίδραση των τριών στοιχείων της προσωπικότητας: Προεγώ, Εγώ και Υπερεγώ.

Η μίμηση και η ταύτιση αποτελούν τον πυρήνα της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης δίνει έμφαση στις εξωτερικές/κοινωνικές επιδράσεις στο παιδί. Ασχολείται με την ταύτιση του παιδιού και, στη συνέχεια, με μίμηση ηθικών προτύπων και με την ενίσχυση ή την αξιολόγηση της ηθικής συμπεριφοράς.

Η θεωρία των προσωπικών βουλητικών ιδιοτήτων δίνει μεγάλη έμφαση στην ηθικότητα ως αποτέλεσμα της προσωπικότητας του ατόμου. Δεν πιστεύουν οι εκπρόσωποι της θεωρίας στην επίδραση και επιβολή των εξωτερικών κοινωνικών ή άλλων ηθικών κανόνων, αλλά στην ηθικότητα που προέρχεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου.

Η γνωστικο-εξελικτική θεωρία έχει ως στόχο να μελετήσει τις ανώτερες πνευματικές διεργασίες και δομές της σκέψης που έχουν ως αποτέλεσμα την ηθική κρίση και πράξη. Το παιδί που δέχεται ηθικές επιδράσεις από άτομο ανωτέρου σταδίου ηθικότητας από αυτό που το ίδιο εντάσσεται έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει την ηθική του σκέψη και να περάσει στο επόμενο εξελικτικό στάδιο.

Η γνωστικο-συναισθηματική θεωρία υποστηρίζει ότι η ηθικότητα αναπτύσσεται στον άνθρωπο με βάση την εσωτερική συνειδητοποίηση. Το άτομο αναπτύσσει τις ηθικές αρχές του και υπακούει στους ηθικούς κανόνες εξαιτίας της συνειδητοποίησης της τήρησης των κανόνων και όχι εξαιτίας κάποιας εξωτερικής επιβολής. Το άτομο εφαρμόζει τους νόμους χωρίς να νοιώθει το άγχος της τιμωρίας και χωρίς να προσμένει αμοιβή. Οι γονείς είναι οι κύριοι φορείς της προσπάθειας να συνειδητοποιήσουν και να αναπτύξουν τα παιδιά την ηθικότητα και την αλτρουιστική συμπεριφορά.

Τέλος, η κοινωνικο-ηθική θεωρία θεωρεί ότι οι ηθικές αρχές αποτελούν τη βάση για τη σωστή λειτουργία της κοινωνίας. Η κοινωνία δε μπορεί να λειτουργήσει ομαλά με την επιβολή των ηθικών της κανόνων στον άνθρωπο, αλλά η εύρυθμη λειτουργίας της εξαρτάται από την υιοθέτηση των κοινωνικών της κανόνων από το ίδιο το άτομο ως προσωπικοί ηθικοί κανόνες.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα στάδια που διέρχεται το παιδί κατά τη διάρκεια της ηθικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Piaget και τον Kohlberg. Ο άνθρωπος πριν φθάσει στο επίπεδο της αυτόνομης ηθικής περνάει κάποια άλλα επίπεδα και στάδια για να φθάσει στο ανώτατο επίπεδο ηθικής ανάπτυξης. Δεν είναι, βέβαια, εφικτό όλα τα άτομα να φθάνουν στην αυτόνομη ηθική, το «προνόμιο» της ηθικής αυτονομίας ελάχιστοι το κατακτούν. Μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της ηθικότητας του ατόμου παίζουν το οικογενειακό, το πολιτιστικό, αλλά και το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον.

ΠΕΡΊΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΤΆΔΙΑ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ

Ο πρώτος διαχωρισμός των σταδίων της ηθικής ανάπτυξης των ανθρώπων είναι του Piaget. Ο Piaget με βάση κάποια ζεύγη ιστοριών* με ηθικά διλήμματα καθόρισε τα στάδια της ηθικής ανάπτυξης των παιδιών.

The Moral Judgment Of The Child (e-book)

Ξεκινώντας το παιδί από ένα κινητικo-τελετουργικό στάδιο, στο οποίο το παιδί βρίσκεται την περίοδο της προσχολικής ηλικίας, προχωρά στο στάδιο του ηθικού ρεαλισμού και της ετερόνομης ηθικής (8ο και 9ο έτος). Τα παιδιά που βρίσκονται σ’ αυτό το στάδιο κρίνουν τη σοβαρότητα του παραπτώματος ή του σφάλματος των ηθικών διλημμάτων με βάση την πρόθεση του θύτη ή του πταίσαντος. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας δε μπορούν να διακρίνουν την πρόθεση του πταίσαντος αλλά θεωρούν ότι οι ηθικοί κανόνες είναι αμετάβλητοι, αναντικατάστατοι και μόνιμα καθορισμένοι. Έχουν την πεποίθηση ότι οι ηθικοί κανόνες υπάρχουν και έχουν καθοριστεί από τους ενήλικες και αυτά είναι υποχρεωμένα να τους υπακούν.

Αντίθετα, τα παιδιά από την ηλικία του 9ου έτους και άνω βρίσκονται στο στάδιο της αυτόνομης ηθικής. Όταν τα παιδιά βρίσκονται σ’ αυτό το στάδιο κρίνουν τη σοβαρότητα του παραπτώματος ή του σφάλματος των ηθικών διλημμάτων με βάση την πρόθεση του πταίσαντος. Το στάδιο αυτό της ηθικής ανάπτυξης συντελεί ώστε  τα παιδιά να μην κρίνουν τη σοβαρότητα των ηθικών διλημμάτων με βάση το μέγεθος της ζημιάς, όπως συνέβαινε στο προηγούμενο στάδιο.  Τα παιδιά του προηγούμενου σταδίου δεν έχουν την ικανότητα να κρίνουν την πρόθεση του πταίσαντος και να παίρνουν τις σωστές θέσεις στα ηθικά διλήμματα που τους παρουσιάζονται.

Τα παιδιά έχουν την ικανότητα στο στάδιο της αυτόνομης ηθικής να διακρίνουν την πρόθεση του πταίσαντος και να παίρνουν σωστές θέσεις στα διάφορα ηθικά διλήμματα που τους παρουσιάζονται. Επίσης, θεωρούν τους ηθικούς κανόνες ως κοινωνικές συμβατικότητες που σκοπό έχουν την καλύτερη τάξη των πραγμάτων στην κοινωνία. Τα παιδιά αυτού του σταδίου της ηθικής αυτονομίας αποκτούν περισσότερη ικανότητα στην κρίση των ηθικών διλημμάτων που τους παρουσιάζονται σε σύγκριση με τα παιδιά του σταδίου της ετερόνομης ηθικής.

Ο Kohlberg παρουσιάζεται διαφοροποιημένος όσο αφορά το διαχωρισμό των σταδίων της ηθικής ανάπτυξης των παιδιών. Πιστεύει ότι η ηθική ανάπτυξη του παιδιού διαχωρίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ενώ το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει δύο στάδια.

Σύμφωνα με τον Kohlberg το πρώτο επίπεδο ηθικότητας είναι το προηθικό, που κυριαρχεί στην προσχολική ηλικία, και περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα στάδια:

α) την ηθική που εστιασμένη στην τιμωρία και την υπακοή και

β) την ηθική του αφελούς συντελεστικού ηδονισμού.

Το δεύτερο επίπεδο της κατηγοριοποίησης του ηθικότητας, σύμφωνα με τον Kohlberg, είναι η συμβατική ηθική, που κυριαρχεί στη σχολική ηλικία, και περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα στάδια:

α) την ηθική του «καλού παιδιού» και

β) την ηθική της «έννομης τάξης».

Τέλος, το τρίτο επίπεδο της ηθικότητας είναι η αυτόνομη ηθική, στο οποίο, όμως, επίπεδο φθάνουν ελάχιστα άτομα. Η αυτόνομη ηθική εμφανίζεται στην εφηβική ηλικία και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) την ηθική του κοινωνικού συμβολαίου και

β) την ηθική των προσωπικών αξιών.

Πηγή:

http://www.m-lagoudakis.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=2238&pop=1&page=0&Itemid=29

Συνοπτική παρουσίαση των σταδίων της ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg.

Επίπεδο I Προσυμβατικό
Στάδιο 1 Ετερόνομη ηθική. Αμοιβή και τιμωρία (σωστό είναι αυτό που αποφεύγει την τιμωρία).
Στάδιο 2 Ατομιστική ηθική. Προσωπικό ενδιαφέρον (σωστό είναι αυτό που σε ευχαριστεί).
Επίπεδο II Συμβατικό
Στάδιο 3 Αμοιβαίες διαπροσωπικές προσδοκίες, σχέσεις, και διαπροσωπική συμμόρφωση (σωστό είναι αυτό που σε καθιστά στους άλλους αποδεκτό).
Στάδιο 4 Τήρηση του νόμου και της τάξης (το σωστό συμπίπτει με τους γραπτούς νόμους, κανόνες).
Επίπεδο III Μετασυμβατικό
Στάδιο 5 Ηθική του κοινωνικού συμβολαίου (τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν προτεραιότητα έναντι των νόμων).
Στάδιο 6 Ηθική των πανανθρώπινων αρχών (η ηθική είναι υπόθεση της προσωπικής συνείδησης του καθενός).

(Πηγή: Πρώιος, 2003)

*Ζεύγη ιστοριών, παράδειγμα:

 1. Ήταν μια φορά ένα αγόρι που το έλεγαν Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν στο δωμάτιό του. Η μητέρα του το φώναξε για φαγητό. Ο Γιάννης κατευθύνθηκε προς την πόρτα του δωματίου του. Αλλά πίσω από την πόρτα βρισκόταν μία καρέκλα, πάνω στην οποία υπήρχε ένας δίσκος με 15 ποτήρια.  Μη γνωρίζοντας ο Γιάννης την ύπαρξη του δίσκου πίσω από την πόρτα, την άνοιξε απότομα με αποτέλεσμα να πέσει κάτω ο δίσκος και να σπάσουν όλα τα ποτήρια.
 2. Ήταν μια φορά ένα αγόρι που το έλεγαν Χάρη. Μια μέρα που η μητέρα του έλειπε από το σπίτι, ο Χάρης προσπάθησε να πιάσει το βάζο με τη μαρμελάδα που ήταν μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας. Ανέβηκε πάνω σε μία καρέκλα και άπλωσε το χέρι του. Αλλά η μαρμελάδα ήταν πολύ ψηλά και δεν μπορούσε να τη φτάσει. Καθώς προσπαθούσε να την πιάσει έσπρωξε 1 ποτήρι, με αποτέλεσμα να πέσει το ποτήρι κάτω και να σπάσει.

Ερώτηση

Ποιο από τα δύο αγόρια είναι πιο άτακτο;

Γιατί;

** Ηθικά διλήμματα:

1. Η μητέρα της Τζένης της υπόσχεται ότι μπορεί να πάει στο χορό του Σαββάτου αν δεχτεί να πλένει τα πιάτα όλη την εβδομάδα. Η Τζένη πλένει τα πιάτα, αλλά το Σάββατο η μητέρα της τής λέει ότι άλλαξε γνώμη και ότι δεν της επιτρέπει να πάει στο χορό. Η Τζένη φεύγει κρυφά από το σπίτι, πηγαίνει στο χορό και λέει το μυστικό της στη Μαίρη, την αδερφή της. Πρέπει η Μαίρη να το πει στη μητέρα τους; Γιατί;

2. Σε μια πόλη, κάπου στην Ευρώπη, μια γυναίκα πέθαινε από καρκίνο. Υπήρχε ένα φάρμακο που μπορούσε να τη σώσει, ένα είδος ραδίου που είχε ανακαλύψει πρόσφατα ένας φαρμακοποιός της πόλης.  Ο φαρμακοποιός χρέωνε το φάρμακο 2.000 ευρώ, δέκα φορές ακριβότερα από όσο του κόστιζε. Ο σύζυγος της άρρωστης γυναίκας, ο Χανς, πήγε σε όλους τους γνωστούς του να δανειστεί χρήματα, αλλά δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει παρά μόνο τα μισά από όσα κόστιζε το φάρμακο. Είπε στο φαρμακοποιό ότι η γυναίκα του πέθαινε και του ζήτησε να του πουλήσει το φάρμακο φθηνότερα ή να του επιτρέψει να το πληρώσει αργότερα. Αλλά ο φαρμακοποιός αρνήθηκε. Ο Χανς, απελπισμένος, διέρρηξε το φαρμακείο για να κλέψει το φάρμακο για τη σύζυγό του. Έπρεπε να κάνει κάτι τέτοιο; Γιατί;

(Πηγή: Kohlberg, 1969)

——————————–

Επίκαιρο!

Moralities of Everyday Life

How can we explain kindness and cruelty?

Where does our sense of right and wrong come from?

Why do people so often disagree about moral issues?

This course explores the psychological foundations of our moral lives.

—————–

Επίσης, διαβάστε:

Ελένης Χαδιαράκου: Ηθική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να ξεχωρίζεις το καλό απ’ το κακό, αλλά και να σέβεσαι τις αξίες των άλλων. Με άλλα λόγια, το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σ ένα παιδί. Ηθική νοημοσύνη. Το επίκτητο χάρισμα

Ελένης Χαδιαράκου: Αν υπήρχε μόνο μία ικανότητα που θα θέλαμε να έχει το παιδί μας, θα ήταν να μπορεί να διακρίνει το «καλό» από το «κακό». Αυτό, όμως, προϋποθέτει ότι εμείς θα του διδάξουμε τις ηθικές αξίες. Το ηθικό παιδί

—————–

4 σκέψεις σχετικά με το “Μάθημα ΑΨ07: Θεωρίες Ηθικής Ανάπτυξης

 1. Dear Sir/madam,

  Psychoanalysis is not a science and has never been. It is more a religion than a science with Freud as high priest and other psychoanalysts as saints. Nothhing of what Freud has said has been proven under simple research to hold. The worst thing for psychoanalyisis is that the greatest critisism against it has come from psychoanalysts. Examples could include Malinowski (1912) who completely disproved the oedipal complex, Alfred Adler (19070 who proposed a social interest that drives behaviour and Harrystack Sullivan (1922) who also disagreed with Freud’s unconscious motivation concepts. The problems of Psychoanalysis are not mainly philosophical or or scientic (Ekhlaren and Verstehen are good but out of practical scopes) but also theoretical and practical. Some of them can be summarised below:

  1. The existence of the unconscious: There is no scientific or even pseudoscientific evidence for the existence of the unconscious. Freud was never able to put forward a convincing argument about it and carl Rogers (1951) dismissed the idea of it by stating that «The client is aware of the problem and holds the solution to it». Most concepts related to the unconscious are arbitrarily defined by Freud and his daugther with no explanation or description. The unconscious simply does not exist in the sense Freud and Yung put it. There have been numerous pieces of research that have shown that what is called unconscious behaviour is simply automatic behaviour necessary for survival and everyday functioning. Cognitive Behaviourists like Bandura, Mischel and Seligman have demonstrated that people are always aware of their difficulties and this is the actual source of their maladaptive responses.

  2. Freud’s concepts are ill defined and nonexistent. There is no oedipal complex (disproved by another psychoanalyst, no defence mechanisms (disproved by teh former psychoanalyst and father of RET Albert Ellis) no latency or phallic or anal stages. harrystack Sullivan (another psychoanalyst) was very oppositional to the concept of casstration anxiety. In addition, there is significant research that transference and counter transference simply do not exist (Beck, 1984; Kazdin, 1982; Blackham and Silberman;1981). Psychoanalysis therefore has no therapy techniques that can be considered valid.

  3. There has been significant research in the area of Psychoanalysis as Therapy. The most well known research that has put the tombstone on psychoanalysis is the research of Ellis (1977) who found out conclusively that patients who received long term analysis showed no significant improvement over patients receiving no treatment at all. Therefore there is no effectiveness of psychoanalysis as a therapy

  4. Psychoanalysis was always surrounded by myths. freud has achieved a mythical status by simply stating that sex is very important in life. But there is nothing mythical about psychoanalysis. The French psychologist Len writes: «Psychoanalysis is strong because it is based on myths: the myth of the desired mother, the myth of a primal horde the myth of uncontrollable urges that operate inside someone and drives them to pathology». Modern psychologists have proved beyond doubt that psychoanalysis has even no myth at all.

  5. As atherapy is for an elite category of patients (mostly depressed and sexually deprived upper middle class women as Eysenck has put it) and it has no criteria for discharge.

  The above can only lead to the conclusion that psychoanalysis is as useless today as it was in Freud’s time. Psychoanalysis has no scientific basis Watson said, no practical application Thorndike charged no myth Ellis accused.

  Dr. Antonios Chasouris MSc MPhil CPsych MilCert RNZPB
  Specialist Clinical Child Psychologist
  Southland District Health Board
  Invercargill Child Adolescence and Family Service
  Southland Hospital PO Box 828 Invercargill 9840
  New Zealand

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.