Οι κρίσιμες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία


1. Ομιλία_Υπουργού_Βουλή 5-5-2010

2. Απόσπασμα από την εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή» της Κυριακής 25 Απριλίου 2010

Άρθρο 1

Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση καλύπτονται  από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στον διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Διενέργεια του διαγωνισμού

1. Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει   και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά ειδικά τυπικά  προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται :

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολουθήσεως ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο προσφέρεται από τμήμα ΑΕΙ ή από ομάδες συνεργαζομένων τμημάτων εντός του ιδίου ΑΕΙ σε απόφοιτου ς τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα άρθρα 12,13 και 14 του Ν. 1566/1985. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου ΑΕΙ που εγκρίνεται από τον υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνέχεια δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3374/2005.

β) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ.

γ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήμες της αγωγής.

δ) Με την κατοχή πτυχίου της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της πρώην ΣΕΛΕΊΈ και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (AΣΠAlTE).

4. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έ χουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωση του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους υπάγεται στις επιστήμες της αγωγής.

5. Οι μετέχοντες στον διαγωνισμό κατατάσσονται αρχικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας κατά κλάδα και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτούνται και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, με την οποία όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ορθότητα της βαθμολογίας. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. Οι πίνακες αναρτώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ΑΣΕΠ, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. Τη βαθμολογική βάση επιτυγχάνει ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 55 μονάδες με βαθμολογική κλίμακα από το 1 έως το 100 και λαμβάνει τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε θεματική ενότητα.

6. Με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο τρόπος διεξαγωγής του, ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και οριστικοποίησης των πινάκων επιτυχόντων, τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη κατά κλάδο ή ειδικότητα, ο τρόπος επιλογής των θεμάτων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ΑΣΕΠ.

Εντάξει! Με το 2-3-α φαίνεται να καλύπτεται η συνέχεια του έργου της ΑΣΠΑΙΤΕ , όσον αφορά το ΕΠΠΑΙΚ, και με το 2-3-δ ισχύουν τα πτυχία τόσο της ΣΕΛΕΤΕ όσο και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Έκπληξη αποτελεί η έκπτωση της εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας της κατάρτισης. Αν αναλογιστούμε τις αντίστοιχες σπουδές σε άλλες χώρες (Γαλλία ας πούμε) τότε διαπιστώνουμε ότι υπολοιπόμαστε από μισό έως και ενάμισυ χρόνο ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.

Θέλουμε, τελικά, επαγγελματίες εκπαιδευτικούς ή αποφοίτους ΑΕΙ απασχολούμενους στην Εκπαίδευση;


Advertisements

5 thoughts on “Οι κρίσιμες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία

 1. Αφού διαφώνησα αρκετά μαζί σου σήμερα να συμφωνήσω με όλο μου το είναι σε αυτό που υποννοείς.

  «Θέλουμε, τελικά, επαγγελματίες εκπαιδευτικούς ή αποφοίτους ΑΕΙ απασχολούμενους στην Εκπαίδευση;»

  Θέλουμε τους καλύτερους για τα παιδιά μας. Γνώση, αγωγή, ισορροπία (πνευματική & συναισθηματική), αυτοσυνείδηση (αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση), ελπίδα, όραμα και παράδειγμα. Και θέλουμε και τα 7.

  Είμαι σίγουρος ότι θα βρεις πολλά περισσότερα.

 2. Συνολικά απαντώ.
  Με τα δημοσιεύματα που αναπαρήγαγα και σχολίασες προσπαθώ κυρίως να κατανοήσω το κλίμα και όχι να το διαμορφώσω.
  Αυτό προσπαθώ να το κάνω αλλιώς. Π.χ. συμμετέχοντας στην κίνηση «Δώδεκα» για τη Θεσσαλονίκη: http://12-dodeka.blogspot.com/
  όπου μπορείς να συμμετέχεις κι εσύ.
  Το κάνω συμμετέχοντας στην εθελοντική επιτροπή για την πράσινη ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο:
  http://www.chiosnews.com/cn29320101117190.asp
  Δυο μόνο παραδείγματα (εσύ όμως ξέρεις όμως και άλλα).
  Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών βέβαια όχι μονον έχω άποψη αλλά και ευθύνη. Επομένως …

 3. Επομένως Αντρέα καλά κάνεις και προσπαθείς να κατανοήσεις. Και να προσπαθούσες να διαμορφώσεις προσωπικά δεν θα σου έλεγα τίποτα. Αντιθέτως. Ενήλικοι είμαστε όλοι. Data και γνώμες χρειαζόμαστε για να διαμορφώσουμε και τις δικές μας. Και το ουσιαστικό είναι να έχουμε γνώμες (να μην είμαστε αδιάφοροι όπως είματαν τόσα χρόνια).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s