Διά Βίου Μάθηση: Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση


Δελτίο Τύπου του ΥΠΔΒΜΘ

Το Σεπτέμβριο του 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3879, που εισήγαγε στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης  ένα νέο  μοντέλο οργάνωσης που προσαρμόζει την ελληνική πραγματικότητα στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή.

Σημαντικό συλλογικό όργανο στη χάραξη της πολιτικής για τη Διά Βίου Μάθηση αποτελεί πλέον το Απασχόληση.

Το Συμβούλιο συνέρχεται δυο φορές κάθε χρόνο και συμμετέχουν οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΓΣΕΕ), της ΑΔΕΔΥ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Έχει σκοπό την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής Διά Βίου Μάθησης.

Σήμερα, Τρίτη 15/02/2011, στις 10:00, συγκαλείται στο Υπουργείο Παιδείας η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης»,υπό την Προεδρεία της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Φώφης Γεννηματά, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.
————————————————————————————————————-
Η συνέχεια:

ΔΤ_1η_συνεδρίαση_Συμβουλίου_ΔΒΜ_15022011.doc
70K   View Download

Ομιλία_Υπουργού_ΣυμβούλιοΔΒΜ15022011.doc Ομιλία_Υπουργού_ΣυμβούλιοΔΒΜ15022011.doc
95K   View Download 
Ομιλία_Αναπληρώτριας_Συμβούλιο_ΔΒΜ_15022011.doc Ομιλία_Αναπληρώτριας_Συμβούλιο_ΔΒΜ_15022011.doc
119K   View Download
Ομιλία_Υφυπουργού_ΕΧ_Συμβούλιο_ΔΒΜ_15022011.doc Ομιλία_Υφυπουργού_ΕΧ_Συμβούλιο_ΔΒΜ_15022011.doc
84K   View Download
Ομιλία_Υφυπουργού_ΙΠ_Συμβούλιο_ΔΒΜ15022011.doc Ομιλία_Υφυπουργού_ΙΠ_Συμβούλιο_ΔΒΜ15022011.doc

————————————————————————————————————-

Τι είναι το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση;

Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με τηνΑπασχόληση», ιδρύθηκε  για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών Δια Βίου μάθησης, καθώς και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς .

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης  και Σύνδεσης με την Απασχόληση, είναι οι ακόλουθες:

α) Η υποβοήθηση τα ης εκπλήρωσης της αποστολής και των στόχων του κατάτο άρθρο 3 του ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258 Α΄) Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) και, ειδικότερα, η υποβολή προτάσεων

για την εξασφάλιση της οργάνωσης, της διασύνδεσης, του συντονισμού, της αξιολόγησης και των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία των επί μέρους συστημάτων του.

β) Η υποβολή εισηγήσεων, ιδίως για τα ακόλουθα θέματα:

  • τη σύνδεση της δημόσιας πολιτικής Δια Βίου μάθησης και των αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής της

πολιτικής αυτής, με τη δημόσια πολιτική απασχόλησης, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων της χώρας,

  • τη βελτίωση των λειτουργιών του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης και την αποτελεσματικότερη σύνδεσή τους με τη δημόσια πολιτική απασχόλησης,
  • την πιστοποίηση των εισροών και των εκροών των συστημάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης,
  • τη σύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης με το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (ειδικότητες, επαγγέλματα, προσόντα), με προσανατολισμό κυρίως στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
  • τη διασφάλιση της φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους φορείς που τα παρέχουν,
  • την παροχή κινήτρων και τη λήψη μέτρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής του συνόλου των ενηλίκων στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι ενήλικοι με αναπηρία και
  • την εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.

γ) Η διατύπωση γνώμης επί σχεδίων κανονιστικών κειμένων, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ

Μέλη του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση,  είναι οι:

α) O Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος,

β) O Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

γ) O Ειδικός Γραμματέας του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

δ) O Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

ε) O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

στ) O Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ζ) O Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

η) O Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

θ) O Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.,

ι) O Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Π.,

ια) O Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Π.,

ιβ) O Πρόεδρος του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.,

ιγ) O Πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε.» (άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2956/2001, ΦΕΚ 258 Α΄),

ιδ) Ένας εκπρόσωπος των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων,

ιε) Ένας εκπρόσωπος των Προέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.),

ιστ) τρεις εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε.,

ιζ) Ένας εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

ιη) Ένας εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β.,

ιθ) Ένας εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,

κ) Ένας εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε.,

κα) Ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),

κβ) Ένας εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ.,

κγ) Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών,

κδ) Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,

κε) Ένας κοινός εκπρόσωπος των επιστημονικών επιμελητηρίων και

κστ) Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως (άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3879/2010), εκτάκτως δε όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή με εντολή του Υπουργού από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και αποστέλλονται στα μέλη του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση επτά (7) μέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προτείνουν και οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο, με κατάθεσή τους στη Γραμματεία του, τρεις (3) μέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση του οργάνου.

Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του. Μέχρι τον ορισμό όλων των μελών του Συμβουλίου, αυτό λειτουργεί με όσα μέλη έχουν οριστεί. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα καθήκοντά του ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης.

. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Τα πορίσματα των συνεδριάσεων αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

. Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση μπορεί να αναθέσει σε μέλη του, τη μελέτη και εξειδίκευση ειδικών θεμάτων. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι συμμετέχουν με εισηγητικό ρόλο στις εργασίες της συνεδρίασης του οργάνου.

. Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

10. Τα μέλη του Συμβουλίου Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Advertisements

One thought on “Διά Βίου Μάθηση: Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s