Kατηγορίες
ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Η υπεροχή του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


ΘΕΜΑ: Η υπεροχή του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής  Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), έναντι των σχεδιαζόμενων  Προγραμμάτων Εξάμηνης Κατάρτισης από τα Πανεπιστήμια.

Αξιότιμη Κα Υπουργέ Παιδείας

1. Με αφορμή έγγραφο του Υπουργείου σας με ημερομηνία 15-4-2011 (Μαρούσι, 46820 /Δ1), προς τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων,  αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στο θέμα υλοποίησης της Κατάρτισης εξαμηνιαίων Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας εκ μέρους των, σε εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71), αισθανθήκαμε την ανάγκη ως σπουδαστές του παραρτήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Σαπών Ν. Ροδόπης να συντάξουμε αυτήν  την επιστολή, προκειμένου να διατυπώσουμε τις θέσεις, απόψεις και προτάσεις μας επί του συγκεκριμένου θέματος. Είμαστε βεβαίως θετικοί, επικροτούμε και ενθαρρύνουμε την προσπάθεια να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί καταρτισμένοι παιδαγωγικά. Ωστόσο ο συγκεκριμένος τρόπος παροχής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μέσω εξαμηνιαίων Προγραμμάτων, θεωρούμε ότι υπολείπεται κατά πολύ του Eτήσιου Προγράμματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, για τους παρακάτω λόγους:

α. Διατηρούμε σφοδρές επιφυλάξεις για το αν μέσα σε έξι μήνες είναι εφικτό να διδαχθούν οι απαιτούμενες γνώσεις στα πλαίσια σεμιναρίων, τα οποία καθώς διαφαίνεται, προβλέπεται να οργανωθούν βιαστικά και αποσπασματικά με «εκπτώσεις» ως προς την ποιότητα αλλά και τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων. Είναι δε αμφίβολο αν τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας σε συνθήκες πραγματικής σχολικής τάξης, αφού ακόμη και στις κατευθυντήριες οδηγίες διευκρινίζεται πως η όποια πρακτική άσκηση θα  ενσωματώνεται στο Πρόγραμμα με βάση τις δυνατότητες των Πανεπιστημίων, σε αντίθεση με τις αυστηρές και συγκεκριμένες προδιαγραφές που θέτει και υλοποιεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

β. Σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις των κατευθυντήριων οδηγιών τα Πανεπιστήμια μπορούν να επιλέξουν την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος με μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή με μεικτή εκπαιδευτική διαδικασία, που σε καμία περίπτωση δε συγκρίνεται με τις προϋποθέσεις που θέτει και υλοποιεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

γ. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε αποτελεί Ανώτατη Σχολή, καταξιωμένη και εμπειρότατη στον τομέα της επιμόρφωσης των  Ετήσιων Προγραμμάτων (2 εξαμήνων) Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), στα πλαίσια των  οποίων διδάσκονται μαθήματα παιδαγωγικής, διδακτικής, νέων τεχνολογιών σχετικά με την εκπαίδευση, ενώ υφίσταται αυστηρών προδιαγραφών πρόγραμμα πρακτικής διδασκαλίας, τόσο στα πλαίσια της Σχολής, όσο και σε σχολικές μονάδες, σε αντίθεση με τα ενός εξαμήνου σχεδιαζόμενα Προγράμματα των Πανεπιστημίων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα πως τα διδασκόμενα μαθήματα είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης, ενώ παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης πραγματοποιούνται συνεχείς αξιολογήσεις της πορείας των σπουδαστών, υπό τη μορφή προόδων, εργασιών, εξετάσεων και τελικά μιας πτυχιακής εργασίας που οφείλουν οι σπουδαστές να εκπονήσουν.

2. Αξίζει εδώ βεβαίως να αναφερθεί  ο απόλυτα αξιοκρατικός τρόπος εισαγωγής στην εν λόγω Σχολή καθώς τα κριτήρια εισαγωγής, καθαρά αντικειμενικά, σχετίζονται αποκλειστικά με τα προσόντα του υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ). Τα τελευταία χρόνια η στροφή των πτυχιούχων προς το Δημόσιο, και ειδικότερα την εκπαίδευση έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή ακόμη και διδακτορικού διπλώματος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις  και δύο Ξένων Γλωσσών σε άριστο επίπεδο,  αποτελεί άκρως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής!!!

3. Συνεπώς μια νομοθετική ρύθμιση, που δίνει το δικαίωμα σε κάθε πτυχιούχο να λάβει Παιδαγωγική Επάρκεια, ουσιαστικά χωρίς αντικειμενικούς περιορισμούς, εξομοιώνει με άκομψο τρόπο δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους καταστάσεις και υποβαθμίζει στην πράξη το πτυχίο μας που με τόσο κόπο, προγραμματισμό και θυσίες (οικονομικές και κοινωνικές) προσπαθούμε να αποκτήσουμε, εγκαταλείποντας για ένα ολόκληρο χρόνο τις λοιπές δραστηριότητές μας και υφιστάμενοι κάθε είδους ταλαιπωρία, είτε μετακινούμενοι σε μεγάλες αποστάσεις, είτε διαμένοντες στην έδρα της Σχολής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

Θεωρούμε πως η χωρίς αντικειμενικούς περιορισμούς πρόσβαση στην παροχή Παιδαγωγικής Επάρκειας σ’ όλους ανεξαιρέτως τους αποφοίτους ΑΕΙ και  ΤΕΙ, με κριτήριο απλά την καταβολή των οριζόμενων διδάκτρων, έχει ως ουσιαστικό αποτέλεσμα το σφετερισμό και υποβάθμιση του δικού μας πτυχίου  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Πιστεύουμε πως τα εξάμηνα αυτά σεμινάρια θα πρέπει να απευθύνονται προαιρετικά στους αποφοίτους Καθηγητικών και μόνο Σχολών, με πρόβλεψη πρόσθετης ενδεχομένως μοριοδότησής τους, σε σχέση με τους υπολοίπους της ιδίας κατηγορίας. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε είναι (και θα έπρεπε να παραμείνει) η κατεξοχήν αρμόδια Ανώτατη Σχολή Παροχής Παιδαγωγικής Επάρκειας σε αποφοίτους Μη-Καθηγητικών Σχολών.

ΓιαΤα εν λόγω εξάμηνα σεμινάρια, όταν και εφόσον υλοποιηθούν, θα πρέπει να υπάρξει ρητή δέσμευση ότι θα διενεργούνται μόνο εντός πανεπιστημιακών τμημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραδοθεί η Παιδαγωγική Επάρκεια σε έξω-πανεπιστημιακούς φορείς, αμφιβόλου ποιότητας και προθέσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Εφόσον οριστικοποιηθεί η δυνατότητα παροχής Παιδαγωγικής Κατάρτισης μέσω εξαμηνιαίων προγραμμάτων και για τις Μη Καθηγητικές Σχολές, κρίνεται επιβεβλημένο, ενόψει και της συνταγματικής αρχής της ισότητας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προϋποθέτουν ισότητα ευκαιριών και συνθηκών, να ληφθεί υπόψη η ουσιαστική διαφορά βαρύτητας του πιστοποιητικού Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έναντι των λοιπών τρόπων κατοχύρωσης Παιδαγωγικής Επάρκειας και μάλιστα ιδιαίτερα έναντι αυτής των εξαμηνιαίων προγραμμάτων.

Πρωταρχική μας διεκδίκηση, που στηρίζεται σε απόλυτα λογικά, τεκμηριωμένα και  αντικειμενικά επιχειρήματα, αποτελεί η διαχρονική συνέχιση της ισχύουσας διαφοροποίησης  των κατόχων του “Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.” (δηλαδή η πρόταξή  τους σε κάθε περίπτωση στην κατάταξη, τόσο των πινάκων των διοριστέων μέσω ΑΣΕΠ, όσο και αυτών των Αναπληρωτών και Ωρομισθίων), ακόμη και μετά την υλοποίηση των Εξαμηνιαίων Προγραμμάτων Κατάρτισης από τα Πανεπιστήμια.

  Δευτερευόντως, προτείνονται οι παρακάτω εναλλακτικές διαφοροποιήσεις, με την  ακόλουθη σειρά επιλογής:

(α) Να ισχύσει μια επαρκής μεταβατική περίοδος εξισορρόπησης της κατάστασης (τουλάχιστον δύο διαγωνισμοί ΑΣΕΠ), κατά την οποία να υπερισχύει και να προτάσσεται το  Πιστοποιητικό  Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., έναντι  των Εξαμηνιαίων Προγραμμάτων Κατάρτισης από τα Πανεπιστήμια.

(β) Το Πιστοποιητικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με δεδομένο ότι αποτελεί ετήσιο πρόγραμμα, θα μπορούσε πέραν της κατοχύρωσης της Παιδαγωγικής Επάρκειας, να πριμοδοτείται πρόσθετα σε επικείμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

(γ) Το Πιστοποιητικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με δεδομένο ότι αποτελεί ετήσιο πρόγραμμα, θα μπορούσε πέραν της Παιδαγωγικής Επάρκειας που παρέχει, να κατοχυρωθεί ως Μεταπτυχιακό.

4. Απευθύνουμε θερμή παράκληση να  συνυπολογίσετε τις θέσεις και απόψεις μας στη διαμόρφωση των οριστικών αποφάσεών σας, όχι απλά γιατί εκ των πραγμάτων εμπλεκόμαστε στο σχετικό δημόσιο διάλογο, αλλά και γιατί διαπνέεται από ειλικρινές ενδιαφέρον για την αξιοκρατία στην εκπαίδευση.

5. Η παρούσα επιστολή των θέσεων, απόψεων και προτάσεών μας για το συγκεκριμένο θέμα συντάχθηκε κατόπιν συναίνεσης των σπουδαστών/στριών όλων των τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Σαπών και τους εκπροσωπεί ομόφωνα.

Σάπες Ν. Ροδόπης, 12 Μαΐου 2011

από AnOiko

Ψυχολόγος, Μαθηματικός,
Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., Π.Ε.ΣΥ.Π. και Μ.Π.Σ. "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης")

6 απαντησεις στο “Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Η υπεροχή του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.”

Δεν καταλαβαίνω γιατί η ασπαιτε να μονοπωλεί την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας.
Δεν καταλαβαίνω γιατί στερεί από άλλους ενδιαφερόμενους να μορφωθούν και να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια. Επιτέλους όπως σε όλη την ευρωπαική ένωση πρέπει να ανοίξουν όλα και ο καθένας να μπορεί να επιλέγει.

Αγαπητέ fou,
η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μονοπωλεί την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας! Ο νόμος 2525/97 έδινε τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να «στήσουν» ανάλογες δομές, αλλά δεν το έκαναν. Ο νέος σχετικός νόμος 3848/2010 κάνει το ίδιο, μάλιστα «ελαφρύνει» το πρόγραμμα -κάνει τη διάρκειά του ένα εξάμηνο- αλλά και πάλι δεν φαίνονται τα πανεπιστήμια πολύ πρόθυμα να το κάνουν. Οπότε, μένει σχεδόν μόνη της η ΑΣΠΑΙΤΕ να το κάνει, αλλά δεν είναι προνόμιο, αφού μπορούν και οι άλλοι να το κάνουν.

Πάντως βλέπω ότι φέτος η επιλογή στα ΕΠΠΑΙΚ έγινε με κλήρωση. Και εκτός αυτού, όλοι γνωρίζουμε με πόσο διαφανείς διαδικασίες έμπαινε κανείς στη ΣΕΛΕΤΕ.
Θέση μεταπτυχιακού; (!!!) Τι λέτε ορέ παιδιά;
Έχετε κάνει μεταπτυχιακό να δείτε τι τρέξιμο θέλει και τι…&*(^)^* είναι; Τα δύο αυτά δεν εξισώνονται με τίποτα, δεν ξέρω στις δικές σας σχολές τι μεταπτυχιακά ή διδακτορικά ενός έτους κάνετε (βλέπε Πληροφορική κ.α σχολές), εγώ ταλαιπωρήθηκα τέσσερα χρόνια για το μεταπτυχιακό και μιλάμε για ταλαιπωρία, όχι αστεία!
Εν πάση περιπτώσει… έτσι κι αλλιώς δε θα διοριστείτε δυστυχώς…εδώ εμείς που διοριστήκαμε προ δεκαπενταετίας κινδυνεύουμε πλέον με απόλυση (ανήκω στις λεγόμενες καθηγητικές σχολές).
Καλή τύχη σας εύχομαι…

Αγαπητοί kairoi ou menetoi
οι φοιτητές μας θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, τις οποίες μάλιστα θα τις ευχαριστηθούν (!) και φυσικά πολλοί από αυτούς θα διοριστούν γιατί τα σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν και οι καθηγητές θα συνεχίσουν να φεύγουν από αυτά. Φέτος, λοιπόν, έχουμε απόφοιτους από όλα τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, ακόμη και από τις ειδικότητες που κατάργησαν (1) και φυσικά από τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές (!).

… Και επειδή κινδυνεύετε με απόλυση, είναι πολλοί καθηγητές μόνιμοι που έρχονται φέτος και παρακολουθούν το πρόγραμμά μας.Καιρός ήταν! Εσείς;
Όσο για τη λάσπη, εύκολο να το λες, δύσκολο να το αποδείχνεις. Μια φορά που εμείς οι εργαζόμενοι στην τότε ΣΕΛΕΤΕ εντοπίσαμε μια προσπάθεια για είσοδο από το παράθυρο, η υπόθεση πήγε αμέσως στο εισαγγελέα… Τέλος, όσον αφορά το μεταπτυχιακό, ναι το ΕΠΠΑΙΚ θα μετεξελιχθεί σε τέτοιο προσθέτοντας άλλα 30 ECTS για να συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά και γενικώς τα διεθνή πρότυπα.

Γράψτε απάντηση στο AnOiko Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.