1. Έλλειψη εκπαιδευτικών από τα σχολεία (μη έγκαιρη στελέχωσή τους)
 2. Η κακή οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος (συνεχείς αλλαγές)
 3. Η μικρή διάρκεια του σχολικού έτους
 4. Το αναχρονιστικό  αναλυτικό πρόγραμμα  μαθημάτων
 5. Τα κακογραμμένα βιβλία
 6. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του σχολείου
 7. Η έλλειψη οπτικοακουστικών μέσων από το σχολείο
 8. Η γεωπολιτική θέση του σχολείου
 9. Το ωρολόγιο πρόγραμμα
 10. Στερεότυπα, προκαταλήψεις, παρανοήσεις καθηγητών
 11. Η ανεπαρκής κατάρτιση εκπαιδευτικού
 12. Η αυθεντία  του εκπαιδευτικού
 13. Η αδιαφορία του εκπαιδευτικού
 14. Προβλήματα υγείας του εκπαιδευτικού
 15. Οι χαμηλές αμοιβές του εκπαιδευτικού
 16. Η συναισθηματική φόρτιση εκπαιδευτικού
 17. Η έλλειψη συμβολαίου μάθησης μεταξύ καθηγητή και μαθητών
 18. Το δυναμικό της τάξης
 19. Το μέγεθος της τάξης
 20. Η παραπαιδεία
 21. Εξωγενείς αστάθμητοι παράγοντες  επικαιρότητας (διαφορές εκδηλώσεις, ποδοσφαιρικοί αγώνες, τηλεοπτικές σειρές, …)
 22. Η ανάπτυξη τεχνολογίας (facebook – διαδικτυακά παιχνίδια – internet)
 23. Οι επικρατούσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες
 24. Απεργίες – κινητοποιήσεις (μαθητών –καθηγητών)
 25. Αποτυχημένα κοινωνικά πρότυπα
 26. Οικονομικά προβλήματα οικογένειας
 27. Μικρή ενασχόληση της οικογένειας με τη μάθηση του παιδιού τους
 28. Ψυχολογικά προβλήματα – νοητικά προβλήματα – μαθησιακές δυσκολίες
 29. Η ανεπαρκής διατροφή του μαθητή
 30. Η συναισθηματική φόρτιση του μαθητή
 31. Στερεότυπα, προκαταλήψεις, παρανοήσεις του μαθητή
 32. Προβλήματα υγείας του μαθητή – ορμονικές διαταραχές του μαθητή
 33. Έλλειψη ερεθισμάτων και ενδιαφερόντων από το μαθητή
 34. Άγχος, κούραση του μαθητή

(Το έστειλε η Μαριάννα)

Advertisements