Προσωπικές αξίες: γλωσσάρι


Προσωπική Αξία Ερμηνεία
Αγάπη ψυχική διάθεση που κυριαρχείται από αισθήματα φιλίας, στοργής, συμπάθειας, τρυφερότητας, αφοσίωσης.
Αισθητική σύστημα αντιλήψεων για το ωραίο
Ακεραιότητα η πληρότητα που χαρακτηρίζει ένα όλο, μια ενότητα / απόλυτη εντιμότητα
Αλληλεγγύη το ηθικό καθήκον της αλληλοβοήθειας, της υποχρέωσης που έχουν τα μέλη μιας ομάδας να υποστηρίζονται και να ενισχύονται αμοιβαία
Αμφισβήτηση βάσιμη αντίρρηση την οποία προβάλλω για την αλήθεια ή την ορθότητα ενός πράγματος
Αναγνώριση ηθική ανταμοιβή για υπηρεσία, εκδούλευση κ.τ.λ.
Ανεξαρτησία η κατάσταση ή η ιδιότητα του ανεξάρτητου, η έλλειψη εξάρτησης ή, γενικότερα, οποιασδήποτε δέσμευσης
Ανοχή η ιδιότητα του ανεκτικού, ανεκτικότητα
Ανταγωνισμός η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του ανταγωνίζομαι· οι επιδιώξεις και οι ενέργειες εκείνων που ανταγωνίζονται, οι σχέσεις και η κατάσταση που διαμορφώνονται, όταν κάποιοι ανταγωνίζονται
Αξιοπρέπεια η ιδιότητα του αξιοπρεπούς: ο σεβασμός στους κανόνες που καθορίζουν τη σωστή συμπεριφορά, τόσο στους τύπους όσο και στην ουσία
Αποδοχή του διαφορετικού η πίστη ότι η διαφορετικότητα είναι ένας σεβαστός φυσικός νόμος και ότι οι διαφορετικοί έχουν τα ίδια δικαιώματα
Ασφάλεια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την απουσία κινδύνου· η αίσθηση που έχει κάποιος ότι είναι προφυλαγμένος από κάθε κίνδυνο· σιγουριά
Αυτοεκτίμηση το (θετικό) αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εαυτού μας
Αυτοέλεγχος η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει τον εαυτό του, τις πράξεις του
Αυτοπραγμάτωση η επίτευξη όλων των προσωπικών στόχων
Βοήθεια προς τους άλλους ανάγκη συμπαράστασης σε όσους την έχουν ανάγκη
Γέλιο αυθόρμητη έκφραση ευχάριστης διάθεσης, που εκδηλώνεται με συσπάσεις των μυών του προσώπου, κυρίως στην περιοχή του στόματος, και συνοδεύεται συνήθως από ηχηρές εκπνοές
Γνώση το αποτέλεσμα κάθε πνευματικής διαδικασίας για την κατανόηση της αντικειμενικής πραγματικότητας, είτε άμεσα με τις αισθήσεις, είτε έμμεσα με την παρέμβαση του λογικού
Δημιουργικότητα η ιδιότητα του δημιουργικού: τα εμπνευσμένα/πρωτότυπα έργα
Διανόηση η ενέργεια του διανοούμαι· βαθιά και ιδίως φιλοσοφική σκέψη
Διεκδίκηση η ενέργεια του διεκδικώ, απαίτηση που αφορά την κυριότητα ενός πράγματος ή την εξασφάλιση ενός δικαιώματος· η προσπάθεια για την επικράτηση σε έναν ανταγωνισμό
Δικαιοσύνη η τήρηση των αρχών του δικαίου από τα μέλη μιας κοινωνίας: ίση και ορθή εφαρμογή των γραπτών νόμων και με το σεβασμό των άγραφων νόμων
Διπλωματία επιδεξιότητα στο χειρισμό λεπτών καταστάσεων
Δύναμη η ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος να δρα αποτελεσματικά, να αντιστέκεται σε κάποιον ή σε κάτι ή να αντιμετωπίζει με επιτυχία την αντίσταση που προβάλλει κάποιος ή κάτι
Δυνατότητα αλλαγών η κατάσταση που επιτρέπει τα πράγματα να αλλάζουν
Ειρήνη κατάσταση σχέσεων μεταξύ κρατών, λαών, εθνών, κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν και επιλύουν τις όποιες διαφορές τους χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση όπλων· κατάσταση σχέσεων μεταξύ ατόμων και κοινωνικών ομάδων που τη χαρακτηρίζει ο αποκλεισμός κάθε είδους συγκρούσεων, εκδηλώσεων εχθρότητας ή αντιπαλότητας· ψυχική ηρεμία, γαλήνη
Ελευθερία η απουσία περιορισμού, η ιδιότητα ή η κατάσταση εκείνου που δεν εμποδίζεται ή δε δεσμεύεται από κανέναν εξωτερικό ή εσωτερικό παράγοντα
Εμπιστοσύνη η πίστη, η βεβαιότητα κάποιου ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο έχει ορισμένη ικανότητα ή ιδιότητα (εντιμότητα, ειλικρίνεια συναισθημάτων, εχεμύθεια κ.τ.λ.)
Εμφάνιση η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του εμφανίζω, ο τρόπος, η μορφή με την οποία παρουσιάζεται κάποιος
Επικοινωνία η διαδικασία με την οποία μεταδίδονται μηνύματα, πληροφορίες κ.τ.λ. ή ανταλλάσσονται γνώσεις, σκέψεις μεταξύ ατόμων ή ομάδων με συνέπεια τη δημιουργία σχέσεων
Επιμονή ιδιότητα του ατόμου, το οποίο συνεχίζει να κάνει, να επιδιώκει, να υποστηρίζει κάτι παρά τις δυσκολίες, τις αντιρρήσεις κ.τ.λ. που αντιμετωπίζει
Επίτευξη το να πετυχαίνει, να κατορθώνει δηλαδή ή να πραγματοποιεί, κάποιος κάτι
Εργασία κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που ασκείται με στόχο τη δημιουργία ενός χρήσιμου αποτελέσματος
Έρωτας το συναίσθημα που δημιουργείται σε ένα άτομο, όταν το σεξουαλικό του ενδιαφέρον επικεντρωθεί σε ορισμένο πρόσωπο, και εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους (έντονη αγάπη, επιθυμία για κάτι ή αφοσίωση σε κάτι)
Εσωτερική αρμονία η επιδίωξη πνευματικής και σωματικής ισορροπίας και γαλήνης
Ευγένεια καλή συμπεριφορά, σύμφωνη με τους κανόνες που η κοινωνία έχει επιβάλει / ανωτερότητα ιδίως από ηθική, πνευματική ή αισθητική άποψη
Ευημερία πολύ καλή οικονομική κατάσταση και συνεπώς άνετη ζωή
Ευχαρίστηση ευχάριστο συναίσθημα που προξενούν σε κάποιον οι ενέργειες ή οι καταστάσεις που είναι σύμφωνες με τις επιθυμίες του ή με τις αντιλήψεις του
Θάρρος ψυχική δύναμη που τη χαρακτηρίζει η περιφρόνηση του κινδύνου, η απουσία φόβου στην αντιμετώπιση ενός κινδύνου και γενικότερα μιας δύσκολης κατάστασης· τόλμη, γενναιότητα
Θετικότητα η ιδιότητα του θετικού: η θετικότητα της πληροφορίας, η ακρίβεια
Ικανότητα η ιδιότητα την οποία έχει κάποιος, από τη φύση του ή από το χαρακτήρα του, να πετυχαίνει ένα αποτέλεσμα ή στόχο, το πόσο, σε ποιο βαθμό ή σε ποια έκταση, μπορεί κάποιος να κάνει κάτι με επιτυχία
Ισότητα η έλλειψη οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ ανθρώπων, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
Κατανόηση η δυνατότητα να καταλάβει κάποιος πολύ καλά τη σημασία μιας έννοιας ή τις σχέσεις που συνδέουν τις έννοιες μεταξύ τους, τις αιτίες και τα αποτελέσματα που διαμορφώνουν μια κατάσταση, τη νοοτροπία, την ψυχολογική κατάσταση ή τη θέση στην οποία βρίσκεται κάποιος
Κοινότητα η ιδιότητα, το γνώρισμα του κοινού· ό,τι ανήκει σε πολλούς, ό,τι αφορά ή χαρακτηρίζει πολλούς
Κοινωνική δικτύωση δημιουργία ενός κύκλου γνωριμιών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού, με ή χωρίς χρήση του διαδικτύου
Κύρος η επιρροή, η επιβολή την οποία ασκεί κάποιος στους άλλους λόγω της αναγνωρισμένης προσωπικής του αξίας, της θέσης ή της ειδικότητάς του, και η οποία επιβάλλει την πλήρη αποδοχή των απόψεών του χωρίς αντίλογο, το σεβασμό, την εμπιστοσύνη
Να ανήκεις – Να συνδέεσαι η επιθυμία να είσαι μέλος μιας ομάδας, να έχεις κοινωνικές σχέσεις με άλλα άτομα
Οικειότητα η ιδιότητα του οικείου, εκείνου που έχει στενή σχέση με κάποιον ή με κάτι: φιλικότητα, γνώση, γνωριμία, εξοικείωση με κάτι
Οικογένεια σύνολο προσώπων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πολύ στενό συγγενικό δεσμό (ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά τους) και συνήθως ζουν στην ίδια κατοικία
Οικονομική ανεξαρτησία η κατοχή οικονομικών πόρων για την άνετη εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων
Ομαδική εργασία η συνεργασία ατόμων για την επίτευξη ενός έργου
Ορθολογισμός θεωρία που δέχεται ότι η δομή της πραγματικότητας είναι απόλυτα λογική και, επομένως, μπορεί να γίνει κατανοητή από τον άνθρωπο
Πάθος συναίσθημα, τάση ή επιθυμία που κυριαρχεί πάνω στη συνείδησή μας με έναν τρόπο συνεχή και τόσο έντονο, ώστε να μην ελέγχεται από την κρίση μας και να καθορίζει τη γενική συμπεριφορά μας· θερμή συναισθηματική εκδήλωση· υπέρμετρος ενθουσιασμός, συναισθηματικότητα· έντονη και επίμονη ροπή της βούλησης για κάτι
Παιχνίδι αντικείμενο που προορίζεται για ψυχαγωγία ή διασκέδαση και όχι για άμεση πρακτική χρήση
Παράδοση το σύνολο των πολιτιστικών δεδομένων μιας κοινότητας ανθρώπων που διατηρούνται και αναβιώνουν
Παρέα ομάδα προσώπων που συνδέονται με σχέσεις φιλίας ή γνωριμίας, συντροφιά· σχέση φιλίας ή γνωριμίας, κοινωνική συναναστροφή
Πατρίδα η γη των προγόνων, των πατέρων, ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε ή από τον οποίο κατάγεται κάποιος, (ευρύτερα) ο τόπος γέννησης ή καταγωγής μαζί με τα άτομα που τον κατοικούν και με τις παραδόσεις και τις αξίες που τα συνδέουν, το κράτος, η κρατική οντότητα στην οποία ανήκει κάποιος, το έθνος
Περιβάλλον το σύνολο των φυσικών συνθηκών και παραγόντων που επιδρούν στους ζωντανούς οργανισμούς
Περιπέτεια απρόοπτα συμβάντα που συνεπάγονται την εναλλαγή καλής και κακής τύχης, μας φέρνουν αντιμέτωπους με κίνδυνο και μας ταλαιπωρούν, αλλά και μας συγκινούν έντονα
Πίστη – Θρησκεία σύνολο ιδεών και αντιλήψεων που έχουν σχέση με την πίστη του ανθρώπου στην ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης (θεότητας) και συνοδεύονται από τελετουργικές πράξεις που σκοπό έχουν την απευθείας μεταφυσική επικοινωνία της ανθρώπινης ψυχής με τη δύναμη αυτή
Πνευματική ανάπτυξη μόρφωση
Πρόκληση ενέργεια, συμπεριφορά που (συχνά σκόπιμα) ερεθίζει, διεγείρει και ωθεί σε αντίδραση
Πρόοδος θετική πορεία, εξέλιξη προς το καλύτερο, βελτίωση, ιστορική, κοινωνική διαδικασία που εννοείται ως θετική, ανοδική πορεία, ως κατάκτηση ενός υψηλότερου επιπέδου
Προσαρμοστικότητα η ικανότητα (εύκολης, γρήγορης) προσαρμογής
Προσωπική ανάπτυξη ολόπλευρη ανάπτυξη: κοινωνική, επαγγελματική και πνευματική
Σεβασμός συναίσθημα βαθιάς εκτίμησης και θαυμασμού για κάποιον του οποίου αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη αξία και ανωτερότητα και που συνοδεύεται από μία συμπεριφορά που αρμόζει στην προσωπικότητα, στην ηλικία, στην κοινωνική του θέση κ.τ.λ.
Σεξουαλική ζωή ό,τι αφορά τη σεξουαλικότητα του ανθρώπου: οι ερωτικές σχέσεις του
Σημαία κομμάτι ύφασμα που φέρει τα εμβλήματα ή τα διακριτικά χρώματα ενός κράτους που χρησιμοποιείται ως έμβλημα ή ως σύμβολο του κράτους
Σταθερότητα η ιδιότητα του σταθερού (σταθερότητα του χαρακτήρα)
Συγχώρεση η συγγνώμη που δίνεται σε κάποιον που έκανε μια πράξη παράνομη ή αντίθετη με τον ηθικό νόμο
Συναδελφικότητα η φιλικότητα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων
Συναίνεση συγκατάθεση, συμφωνία
Συντήρηση ιδέες ή θεσμοί που στηρίζουν την παράδοση
Τάξη η κατάσταση που προκύπτει από την τήρηση ορισμένων κανόνων που ρυθμίζουν τις πολιτικές ή κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων
Τιμιότητα η ιδιότητα του τίμιου, η εντιμότητα
Υγεία η καλή φυσική κατάσταση, η ομαλή και αρμονική λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού (ανεξάρτητα από ανωμαλίες ή αναπηρίες που δεν επηρεάζουν τις βασικές του λειτουργίες)
Υπευθυνότητα η ιδιότητα του υπεύθυνου, η συναίσθηση της ευθύνης την οποία έχει κάποιος
Φαντασία δημιουργική ικανότητα, καλλιτεχνική, λογοτεχνική δημιουργία, έμπνευση
Φιλαλήθεια η ιδιότητα αυτού που αγαπά, που λέει πάντα την αλήθεια (ειλικρίνεια)
Φιλία η στενή κοινωνική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα και που βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη, συμπάθεια και εκτίμηση
Φιλοξενία η προθυμία, η φιλική διάθεση στην υποδοχή και κυρίως στη δωρεάν παροχή στέγης, τροφής και περιποίησης σε ένα ή σε περισσότερα άτομα κατά την προσωρινή τους παραμονή σε ξένο σπίτι
Χιούμορ ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς την πραγματικότητα με εύθυμη διάθεση
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s