Μουλαδούδης Γρηγόριος (1964-2008)


Κι όμως! Πέρασαν 10 χρόνια…grigoris

Μουλαδούδης Γρηγόριος
Patra 2002

Η έννοια του προσώπου στο έργο του Martin Buber και του Carl Rogers: συγκριτική μελέτη-εφαρμογές στη συμβουλευτική και την παιδαγωγική.

———————————————————————-

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΜΟΥΛΑΔΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Ο CARL ROGERS ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

mou

Πλήρης, εμπεριστατωμένη και αναλυτική εισαγωγή στη σκέψη και την πράξη του Carl Rogers, του αισιόδοξου διανοούμενου και διαμορφωτή της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, ο οποίος πιστεύει στην κοινωνική παρουσία των προσώπων και διακηρύσσει πως »ο κόσμος που έρχεται θα είναι περισσότερο ανθρώπινος και πιο ανθρωπιστικός».

Η σχεδόν απευθείας επικοινωνία του αναγνώστη με το συναρπαστικό λόγο του Αμερικανού ψυχολόγου -πρωτότυπο εύρημα του βιβλίου αυτού- θα αποδειχθεί χρήσιμη και ευεργετική σε όσους διαθέτουν ειδικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον, αλλά και σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν μια από τις σημαντικότερες μορφές του 20ού αιώνα.

———————————————————————-

ΑΣΠΑΙΤΕ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

organismos

Παρουσιάζονται οι αντιπροσωπευτικότερες επιστημονικές και ερευνητικές προσεγγίσεις σχετικά με τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος «Οργανισμός/επιχείρηση και εργαζόμενοι». Γίνονται αναφορές στις θέσεις της Ψυχολογίας της Εργασίας σχετικά με τους πιο πάνω παράγοντες παρουσιάζονται τυπικές διαδικασίες και πρακτικές που είναι προϊόντα επιστημονικής έρευνας και συνδέονται με την άσκηση του έργου των Βιομηχανικών και Οργανωτικών Ψυχολόγων στους χώρους εργασίας.

———————————————————————-

Rogers, Carl R. Η γένεση του προσώπου: Η ψυχοθεραπεία με τη ματιά ενός θεραπευτή / Carl Rogers · μετάφραση Χαριτωμένη ΒοντάΓρηγόρης Μουλαδούδης· επιμέλεια σειράς Α. Β. Κοσμόπουλος. – 1η έκδ. – Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2006. – 427σ. · 23×16εκ. – (Σχεσιοδυναμική – Προσωποκεντρική Ψυχολογία και Παιδαγωγική).

———————————————————————-

Γρηγόρης Μουλαδούδης: «Είναι» του εκπαιδευτή ενηλίκων versus τεχνικές παραγωγής, ανάπτυξης και αναπαραγωγής των κοινωνικών δεξιοτήτων.

EEEE

praktika-synedriou-EEEE

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

———————————————————————-

pi

 Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα 23, 24 & 25 Μαΐου 2007

ei

«Η διαχρονική ανάπτυξη της ΤΕΕ στον τόπο μας – Προβλήματα και προοπτικές»

Γρηγόρης Μουλαδούδης

Επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών Λυκείου: Η επίδραση της επίδοσης, του φύλου, της τάξης φοίτησης και του επαγγέλματος των γονέων.

dt_17_7_tee Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

———————————————————————-

person centered

on the person

Σε αυτή τη σελίδα

———————————————————————-

VOCAL: The Australian Journal of Vocational Education and Training in School

Volume 8 (2010 – 2011)

A Way of ‘Being’: Vale Grigoris Mouladoudis (1964-2008)

Abstract: 
This article aims to recount the professional accomplishments and to celebrate the professional contributions of Grigoris Mouladoudis in education and school counselling.
1) European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), email: angela.musca@cedefop.europa.eu
———————————————————————-

The Person-Centered Journal, Volume 8, Issue 1, 2001

DIALOGICAL AND PERSON-CENTERED APPROACH TO PSYCHOTHERAPY: BEYOND CORRESPONDENCES AND CONTRASTS, TOWARD A FERTILE INTERCONNECTION[1]

Grigoris Mouladoudis, Doctoral Student

Department of Education, Laboratory of Shesiodynamics

University of Patras, Greece

ABSTRACT.

This manuscript compares Dialogical therapy which is based on Buber’s philosophy,with Person-centered approach (PCA) to therapy which is based on Rogers’s theory of therapeutic relationships.  From the comparison between them, I suppose that Dialogical psychotherapy and PCA represent two separate branches with differences mainly in their theoretical framework but with similarities in their therapeutic practice.  Finally discussed are their relation to postmodern thought and constructivist principles and the possibilities for their complementary implementation.

Mouladoudis_DIALOGICAL_AND_PERSON-CENTERED_APPROACH_TO_PSYCHOTHERAPY


[1] This article is a revised version of the paper  “Person-centered and dialogical psychotherapy: Two sides of the same coin?”  Presented to The 7th International Congress on Constructivism in Psychotherapy, September 19-23, 2000 Geneva, Switzerland.

Mouladoudis, G. (2001). Dialogical and Person-Centered Approach to Psychotherapy: Beyond Correspondences
and Contrasts, Toward a Fertile Interconnection. The Person-Centered Journal, 8 (1).

———————————————————————-

Paul Tillich and Carl Rogers Conversation: Review with Commentary

Grigoris Mouladoudis

School of Pedagogical and Technological Education

Ioannina, Greece

Abstract

The aim of this paper is the review of the content of the conversation—and not of the “dialogue” as I think—held in 1965
between Paul Tillich, the German existential theologian and philosopher, and Carl Rogers, the American psychologist and creator of the person-centered approach1. By using qualitative methodology and presenting their views, I would like to explore six topics all pursued by Rogers with Tillich: (1) the importance of self-affirmation, (2) the nature of man, (3) the basic alienation and estrangement of man, (4) Tillich’s theological language and terminology, (5) the acceptance in interpersonal relations, and (6) what constitutes the optimal person. Finally, I conclude with a commentary regarding their discussion, and I trace the similarities and differences between them.

adpca

http://www.adpca.org/sites/default/files/library/PCJ.Vol15.08.pdf

———————————————————————-

3, 2004

———————————————————————–

Self-esteem and vocational interests of Greek senior high school students

2008

Abstract: 

The aim of this paper is to investigate the connection between vocational interests of Greek senior high school students and their self-esteem. The Culture-Free Self-Esteem Inventory for Children-Form B and the Rothwell-Miller Interest Blank questionnaire for the assessment of students’ vocational interests were administered to 155 students. The results suggests that the total group of students had middle to high total self-esteem. Furthermore, technical and practical jobs with no social status in Greece (e.g. aesthetic) was selected by students with low self- esteem. Their …  [+] Show more

Subjects: Providers of education and trainingSecondary educationIndustryVocational education and trainingSkills and knowledgeStudentsEvaluationResearch

Keywords: Secondary schoolVocational aptitudeInterpersonal competenceAttitude

Geographic subjects: EuropeGreece

Published: Knoxville, Tennessee: International Vocational Education and Training Association, 2008

———————————————————————-

Vocational interests of Greek senior secondary school students and factors that can affect them.

vocal_volume6_mouladoudis

———————————————————————-

4th

Methodology of Adult Education
Grigoris MOULADOUDIS

Abstract
In this paper we initially present the facilitative conditions (genuineness, unconditional positive regard and empathic understanding) of the adult educator towards the learner, and the way they are proposed by the humanistic approach in the adults education field. We thereafter search for the reasons why a part of the educators turn to techniques that create, develop and renovate the social skills. Predominant reasons include the threat, the lack of experience, as well as the attraction of power. Moreover, first we suggest and then we analyse the question whether facilitative conditions,
such as empathic understanding, can be taught through certain techniques. We support the idea that the educator’s genuineness is the capstone of her/his job and that’s something that pre-organised techniques simply can not do. We continue with analysing the Martin Buber’s philosophical dialogical approach, which provides us with the educator’s-adult’s relationship “ideal” (Jarvis, 2003, 206). The paper is completed with the discussion of the meaning of mutuality under the perspective of Buber’s and Rogers’s views, in the framework of the roles inequality that exists between the educator and the learner. This inequality, nevertheless, does not block the “moments” of mutuality, which are defined by the roles’ transcendence, the acceptance of the otherness and also the possibility for change for both parties of the relationship.
Key Words: technical, social skills, convenient attitudes-attributes, «I-Thou» relation, mutuality.

———————————————————————-

Tsimpidaki, Assimina; Mouladoudis, Grigoris & Al-Hroub, Anies In-service teachers’ attitudes toward gifted children and gifted education: The Greek experience (Poster). The 2nd International Conference on Special Education,  Marmarise, Turkey, June 18-21, 2008.

———————————————————————-

2008eeee

eeee2008———————————————————————-

mou0

Μπαγάκης Γεώργιος (Επ.) – Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού.

mou

Στην εργασία αυτή αρχικά παρουσιάζονται οι διευκολυντικές στάσεις-ιδιότητες (γνησιότητα, ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση και ενσυναισθητική κατανόηση) του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο, όπως αυτές προτείνονται από την ανθρωπιστική προσέγγιση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια διερευνώνται τα αίτια προσφυγής μερίδας εκπαιδευτών σε τεχνικές παραγωγής, ανάπτυξης και αναπαραγωγής των κοινωνικών ικανοτήτων.
Αυτά επικεντρώνονται στην απειλή, στην έλλειψη εμπειρίας και την έλξη από την εξουσία. Επιπλέον, διατυπώνεται και αναλύεται ο προβληματισμός εάν μπορούν να «διδαχθούν» μέσω τεχνικών, διευκολυντικές στάσεις-ιδιότητες όπως η  ενσυναισθητική κατανόηση. Υποστηρίζεται ότι η αυθεντικότητα του εκπαιδευτή αποτελεί την κορωνίδα του έργου του και αυτό μάλλον δεν μπορεί να αποκτηθεί με προκατασκευασμένες τεχνικές. Ακολουθεί η ανάλυση της διαλογικής προσέγγισης του φιλοσόφου Martin Buber, η οποία παρέχει το «ιδανικό» (Jarvis, 2003, 206) της σχέσης του εκπαιδευτή με τον ενήλικο εκπαιδευόμενο. Η εργασία ολοκληρώνεται με συζήτηση της έννοιας της αμοιβαιότητας υπό το πρίσμα των απόψεων των Buber και Rogers στο πλαίσιο της ανισότητας των ρόλων μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Ωστόσο, αυτή η ανισότητα δεν παρεμποδίζει τις «στιγμές» αμοιβαιότητας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υπέρβαση των ρόλων βοηθού και βοηθούμενου, αποδοχή της ετερότητας αλλά και δυνατότητα για αλλαγή και στα δύο μέλη της σχέσης

———————————————————————-

2ο Διεθνές Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
«Είναι» του εκπαιδευτή ενηλίκων versus τεχνικές παραγωγής, ανάπτυξης και αναπαραγωγής των κοινωνικών δεξιοτήτων.
Δρ. Μουλαδούδης Γρηγόρης
Αναπλ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ιωαννίνων, ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΕΕΕ

———————————————————————-

Αναφορές σε εργασίες του εμφανίζονται στις σελίδες:

http://www.cyc-net.org/Journals/ijtso/ijtso24-1.html

http://ptde.uoi.gr/php/ptde_files/staff_gr/[CV011]MPROUZOS_ANDREAS.PDF

Tim L Kellebrew: Dialogical Self, Dialogical Other: A Brief Overview of Dialogical Psychotherapy.

————————-

On Becoming a Person-Centred Approach
A Person-Centred Understanding of the Person

published in: Παιδαγωγική Επιθεώρηση (Educational Review) 31 (2001) 195-214

orig.: Schmid, Peter F., On Becoming a Person-Centred Approach. A Person-Centred Understanding of the Person, in: Thorne, Brian / Lambers, Elke (eds.),  Person-Centred Therapy. European Perspectives, London (Sage) 1998, 38-52

Μετάφραση στην Ελληνική: Γρηγόρης Μουλαδούδης, 2000
Translation into Greek: Grigoris Mouladoudis, Thessaloniki, 2000

bar.jpg - 0,89 K

ΜεταφράσειςΜΓ.JPG

————–

3 σκέψεις σχετικά με το “Μουλαδούδης Γρηγόριος (1964-2008)

    1. Στέφανε, έκανα μιαν αρχή. Αν έχεις κάποιο ντοκουμέντο σχετικό, στειλ΄ το μου. Ο Γρηγόρης, εκτός από συνάδελφος και φίλος, υπήρξε και μαθητής μου στην ΠΑΤΕΣ στη Θεσσαλονίκη!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.