Οι αλλαγές στην ΑΣΠΑΙΤΕ: ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, φύλλο 135, 5 Ιουνίου 2013


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 135,

5 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 101

 

Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) και το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α/ 59) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ.)» (Α΄ 83).

β) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141) και του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 144).

γ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

δ) Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).

ε) Του άρθρου 18 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. Β΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής» (Α΄ 114).

στ) του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152).

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

η) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

2. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β/ 2105).

3. Το αριθ. 1238/6−2−2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο Ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και το αριθ. 3147/1−3−2013 σχετικό με το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται το προαναφερόμενο.

4. Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (συνεδρίαση 10/3/2013).

5. Το αριθ. 1257/6−2−2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τη διατύπωση γνώμης επί των προτεινόμενων μεταβολών στο Ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

6. Τις από 30/11/2012, 8/3/2013 και 18/3/2013 γνώμες της Α.ΔΙ.Π.

7. Την αριθ. 977/2012 (153541/6−12−2012/ΙΒ) ανάληψη υποχρέωσης για το οικ. έτος 2013 (με ΑΔΑ Β4Μ99−5ΑΗ).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους εννιακοσίων πενήντα (950,00) ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (η αριθ. ΟΥΔ/158/11−4−2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 1899).

9. Την υπ’ αριθ. 112/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μετονομασία Τμήματος

1. Το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) μετονομάζεται σε Παιδαγωγικό Τμήμα, με έδρα το Μαρούσι.

2. Οι φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό του μετονομαζόμενου Τμήματος εντάσσονται αυτοδικαίως στο Παιδαγωγικό Τμήμα.

Άρθρο 2

Συγχώνευση Τμημάτων

1. α) Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συγχωνεύονται σε Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με έδρα το Μαρούσι.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευομένων Τμημάτων.

Τα όργανα διοίκησης (μονομελή και συλλογικά) του Τμήματος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).

β) Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συγχωνεύονται σε Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής της Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με έδρα το Μαρούσι και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας.

β) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής.

Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

Τα όργανα διοίκησης (μονομελή και συλλογικά) του Τμήματος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).

2. Οι φοιτητές των συγχωνευομένων Τμημάτων εντάσσονται αυτοδικαίως στα ανωτέρω Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

3. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των συγχωνευομένων Τμημάτων εντάσσεται στο εκάστοτε Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013.

Άρθρο 3

Κατάργηση Γενικού Τμήματος και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.

1. Το Τμήμα Γενικών Μαθημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καταργείται.

2. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καταργείται.

3. α) Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ε.ΔΙ.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα καταργούμενα Τμήματα εντάσσονται με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

β) Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013.

γ) Με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μεταφέρεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός, τα εργαστήρια, το αρχείο και η βιβλιοθήκη των Τμημάτων.

δ) Οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, συνεχίζονται κανονικά με τα Εκλεκτορικά Σώματα όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν την κατάργηση των Τμημάτων και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι.

ε) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται.

στ) Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των οποίων η διδασκαλία έχει ανατεθεί στα καταργούμενα Τμήματα, συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών, τόσο των Τμημάτων αυτών όσο και των καταργούμενων Τμημάτων, μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ανεξάρτητα από την ένταξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων στα Τμήματα στα οποία εντάσσονται.

ζ) Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση των Τμημάτων και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

η) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

Άρθρο 4

Ίδρυση και Συγκρότηση Σχολής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

1. Στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ιδρύεται η ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

1) Παιδαγωγικό Τμήμα, με έδρα το Μαρούσι.

2) Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, με έδρα το Μαρούσι και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας.

β) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής.

3) Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας, με έδρα το Μαρούσι.

4) Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα το Μαρούσι.

Άρθρο 5

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών και του προσωπικού που εντάσσονται στα νέα Τμήματα, καθώς και η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κατάστασή τους.

2. Οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τμημάτων που συγχωνεύονται ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση.

3. Οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής των μελών Ε.Τ.Π. των Τμημάτων που συγχωνεύονται ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση και οι εκλεγέντες διορίζονται σε αυτό.

4. Με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ρυθμίζονται θέματα Διοικητικού Προσωπικού.

5. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων σε φοιτητές ή αποφοίτους οι οποίοι έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 στα Τμήματα που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται ή καταργούνται, εξουσιοδοτούνται τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των νέων Τμημάτων.

6. Η εκπαιδευτική διαδικασία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών όσων Τμημάτων καταργούνται, συγχωνεύονται ή μετονομάζονται, συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών. Στους αποφοίτους των ΠΜΣ απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.

7. Οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα Τμήματα τα οποία προκύπτουν από μετονομασία ή συγχώνευση είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών των Τμημάτων που μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται.

8. Τα καταργούμενα Τμήματα συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την 31η Αυγούστου 2013. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που προκύπτουν από μετονομασία ή συγχώνευση αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

One thought on “Οι αλλαγές στην ΑΣΠΑΙΤΕ: ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, φύλλο 135, 5 Ιουνίου 2013

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s