Συνέδριο: Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία.


01-08-2015 Ο απόηχος…

Ο απόηχος του 1ου Πανελλήνιο Επιστημονικού Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης με θέμα «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία». Στο 2ο, λοιπόν, και σε αναζήτηση θέματος για ένα επίσης επιτυχημένο συμπόσιο!

Περισσότερα εδώ!

————————————————————————————————————————————————————————

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ο Δήμος Δράμας και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δράμας σας καλούν στις εργασίες του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης που διοργανώνουν, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία.

Το Συνέδριο διεξάγεται
27 και 28 Ιουνίου 2015
στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι:

α) Η ανάδειξη της αναγκαιότητας και της σημασίας της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και των θεσμών που τις στηρίζουν στο μέτωπο της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της εργασίας στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης.
β) Η διάχυση του έργου της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία σε συνθήκες κρίσης (π.χ. δημιουργία δυνατοτήτων κοινωνικής κινητικότητας, εύρεσης εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης κτλ).
γ) Η συνολική καταγραφή και αποτίμηση του σχεδιασμού του προσφερόμενου έργου (μορφωτικών προγραμμάτων σπουδών ενηλίκων, μεθοδολογίας, υποδομών κτλ) μέσω της ανταλλαγής εμπειριών στελεχών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.

Το Συνέδριο δύνανται να παρακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς Διά Βίου Μάθησης της χώρας καθώς και ακαδημαϊκοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές σε θέματα διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων και να παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους για τις σύγχρονες τάσεις και τα σύγχρονα προβλήματα της διά βίου μάθησης, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαιτέρως στις σύγχρονες συνθήκες της δυσχερούς υφεσιακής κρίσης και ανεργίας. Θα υπάρχουν συνεδρίες, εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια με:

α) την παρουσίαση και την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα που αφορούν και τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής («Διά βίου μάθηση» και «Ειδική Αγωγή») και
β) την κατάθεση εμπειριών, δράσεων, πρακτικών και προοπτικών από τα στελέχη των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των διαφόρων δήμων της χώρας, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις δυσκολίες του έργου τους.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι περιεκτικό και ουσιαστικό. Περιλαμβάνει διαλέξεις από διακεκριμένους έλληνες ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διά βίου μάθηση, την ενήλικη μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ο καθένας στο πλαίσιο ενός διακριτού γνωστικού πεδίου αλλά και τις εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων ως μέρος ειδικής συνεδρίας. Οι εισηγήσεις αφορούν μία ποικιλία θεματικών ενοτήτων, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

(Α). Επιστημονικές εισηγήσεις

 1. Η φιλοσοφία της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης ενηλίκων
 3. Θέματα εκπαιδευτικής, κοινωνικής και εργασιακής ηθικής
 4. Ζητήματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στη σύγχρονη Ελλάδα και
  Ευρώπη – Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 5. Επιμόρφωση, κατάρτιση και πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων
 6. Ειδική Αγωγή και διά βίου μάθηση
 7. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διαπολιτισμική εκπαίδευση και διαμεσολάβηση
 8. Οικονομία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 9. Εργασία και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 10. Νέες τεχνολογίες, έξυπνες πόλεις και δίκτυα διά βίου μάθησης
 11. Συμβουλευτική ενηλίκων και ψυχολογική υποστήριξη
 12. Δημοκρατική εκπαίδευση, πολιτισμός και τέχνη

(Β). Κέντρα Διά Βίου Μάθησης: Εμπειρίες και Δράσεις

 1. Μελέτες περίπτωσης για τις εμπειρίες, τις δράσεις, τις προτάσεις και τις προοπτικές των Δημοτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
 2. Αναφορές εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών και στελεχών των δήμων.

Σημαντικές Ημερομηνίες

• 10 Μαϊου 2015, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων
• 24 Μαΐου 2015, ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή των περιλήψεων
• Ιούνιος 2015, ανακοίνωση του τελικού προγράμματος του Συνεδρίου

Εγγραφή – Συμμετοχή

Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί κατά την είσοδό σας στη γραμματεία του Συνεδρίου. Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Συνεδρίου δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για όλους τους συμμετέχοντες.

Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Όλοι οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν αποδεκτές και θα συμπεριληφθούν στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση παρουσίασης της εργασίας τους στο Συνέδριο. Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο.

Πληροφορίες

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου (llc-ekp-pamak2015.gr) προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, το πρόγραμμα του Συνεδρίου, τους ομιλητές και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα ή να απευθυνθείτε στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Βασιλική Καραβάκου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
vkm@uom.edu.gr, 2310 891360.

Ευθύμιος Βαλκάνος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής της Κατεύθυνσης «Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
evalkan@uom.edu.gr, 2310 891385.

Ερμόλαος Ψαριανός

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
kdvmdramas@yahoo.gr, 25210 58313, 6973570121.

Η σελίδα του συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου ΔΒΜ, 26-27 Ιουνίου 2015, Παν Μακεδονίας:

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16.6.2015

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s