Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία


Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία (American Psychological Association = APA) είναι η μεγαλύτερη επιστημονική και επαγγελματική οργάνωση ψυχολόγων στις Ηνωμένες και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη ένωση  ψυχολόγων του κόσμου, με σχεδόν 130.000 ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κλινικούς, συμβούλους και φοιτητές ως μέλη της.

Αποστολή της είναι να προωθήσει τη δημιουργία, την επικοινωνία και την εφαρμογή των ψυχολογικών γνώσεων προς όφελος της κοινωνίας και για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

Ορισμός της Ψυχολογίας κατά APA

Η Ψυχολογία είναι μια ευρεία γνωστική περιοχή, στηρίζεται στην επιστήμη, αλλά με σχεδόν απεριόριστες εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Μερικοί ψυχολόγοι κάνουν βασική έρευνα, αναπτύσσουν θεωρίες και τις δοκιμάζουν με προσεκτικά διαμορφωμένες ερευνητικές μεθόδους που περιλαμβάνουν την παρατήρηση, τον πειραματισμό και την ανάλυση. Άλλοι ψυχολόγοι εφαρμόζουν την επιστημονική γνώση της εξειδίκευσής τους για να βοηθούν τους ανθρώπους, τους οργανισμούς και τις κοινότητες να λειτουργούν καλύτερα.

Καθώς η ψυχολογική έρευνα δίνει νέες πληροφορίες, είτε πρόκειται για την ανάπτυξη βελτιωμένων παρεμβάσεων για τη θεραπεία της κατάθλιψης είτε για τη μελέτη του πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με μηχανές, τα ευρήματα αυτά αποτελούν μέρος του σώματος της επιστημονικής γνώσης της ψυχολογίας και εφαρμόζονται στη δουλειά με τους ασθενείς και τους πελάτες, σε σχολεία, σε περιβάλλοντα μεγάλων οργανισμών, στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος, ακόμη και στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η ψυχολογία είναι ένα επάγγελμα διδακτορικού επιπέδου. Οι ψυχολόγοι μελετούν φυσιολογικές και μη φυσιολογικές λειτουργίες και θεραπεύουν ασθενείς με ψυχικά και συναισθηματικά προβλήματα. Μπορούν, επίσης, να μελετήσουν και να ενθαρρύνουν συμπεριφορές που χτίζουν ευεξία και συναισθηματική ανθεκτικότητα. Σήμερα, καθώς η σύνδεση μεταξύ νου και σώματος είναι ευρέως αναγνωρισμένη, όλο και περισσότεροι ψυχολόγοι συνεργάζονται με άλλους φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης για την παροχή στους ασθενείς πλήρους υγειονομικής περίθαλψης (whole-person health care).

APA Style

A Complete Resource for Writing and Publishing in the Social and Behavioral SciencesThe Basics of APA Style.

Στο Fecebook

https://www.facebook.com/AmericanPsychologicalAssociation

 

 

ΕΠΠΑΙΚ: πτυχιακές εργασίες για το 2013-14.


Μερικές πρώτες ιδέες για τις πτυχιακές του ακ. έτους 2013-14 (πρώτη δημοσίευση 23-10-2014)

* σημαίνει ότι  ήδη υπήρξε ενδιαφέρον

————————————————————————————————————————————

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκπονεί -μόνος του ή σε συνεργασία με έναν/μία ακόμη- μία πτυχιακή εργασία.

Λεπτομέρειες εδώ!

Θέματα για πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 στα μαθήματα:

1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία και

2. Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

(και ενδεικτικές πηγές εκκίνησης):

——————————————————————————————————————

1. Γνωστική Ανάπτυξη μετά την Εφηβεία*

——————————————————————————————————————

2. Η Ερώτηση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση 

He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever!

——————————————————————————————————————–

3. Νοερές Αναπαραστάσεις

——————————————————————————————————————

4. Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο**

——————————————————————————————————————

5. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση

——————————————————————————————————————

6. Τα ψυχολογικά προαπαιτούμενα της  Εκπαίδευσης Ενηλίκων

——————————————————————————————————————

7. Χωρική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση

——————————————————————————————————————

8. Αποσαφήνιση Ψυχολογικών Εννοιών Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Phylogeny in PsychoanalysisPhylogeny in psychoanalysis is the study of the whole family or species of an organism in order to better understand the pre-history of it, because it might have an unconscious influence on a patient, according to Sigmund Freud. After the possibilities of ontogeny, the development of the whole organism viewed from the light of occurrences during the life, have been exhausted phylogeny might shed more light on the pre-history of an organism

——————————————————————————————————————

9. Αποσαφήνιση Ψυχολογικών Εννοιών Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας*

——————————————————————————————————————

10. Βιωματική Μάθηση*

——————————————————————————————————————

11. Οπτική Σκέψη

——————————————————————————————————————

12. Συναισθήματα και Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών

——————————————————————————————————————

13. Η Τέχνη στην Εκπαίδευση Παιδιών και Εφήβων (Τέχνη και Μάθηση)*

——————————————————————————————————————

14. Όψεις του εαυτού*

Αυτο-αντίληψη, αυτο-εκτίμηση, αυτο-εικόνα,  ταυτότητα, …

——————————————————————————————————————

15. Ψυχολογία ομάδας

——————————————————————————————————————

16. Οι προσωπικές αξίες των Ελλήνων εκπαιδευτικών

——————————————————————————————————————

17. Διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο*

——————————————————————————————————————

18. Σχολικός χώρος, διδασκαλία και μάθηση*

——————————————————————————————————————

19. Η μεταγνώση στη  διδασκαλία και μάθηση

——————————————————————————————————————

20. Η Τέχνη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

——————————————————————————————————————

21. Ηθική Ανάπτυξη: φιλοσοφική και ψυχολογική προσέγγιση*

——————————————————————————————————————

22. Θεωρίες Επιρροής. 

Τι επηρεάζει τη συμπεριφορά: Γνώση, Στάσεις, Αξίες, Πεποιθήσεις, Αντιλήψεις, Ανάγκες, Επιθυμίες και Ενδιαφέροντα. Θεωρία σχεδιασμένης συμπεριφοράς…

——————————————————————————————————————

23. Ο Σχολικός Κήπος ως περιβάλλον μάθησης*

——————————————————————————————————————

24. Ο ψυχοθεραπευτικός κήπος*

——————————————————————————————————————

25. Gestalt Therapy*

——————————————————————————————————————

26. Μουσική και Μάθηση**

The Important Role Of Music In Learning

Music and Learning: Integrating Music in the Classroom

Neuroscience of Music – How Music Enhances Learning Through Neuroplasticity

http://www.aep-arts.org/wp-content/uploads/2012/08/Music-Matters-Final.pdf

——————————————————————————————————————

27. Ο εκπαιδευτικός αντιμέτωπος με προβλήματα συμπεριφοράς εφήβων μαθητών του. Ο Συμβουλευτικός ρόλος του.

Strategies for Dealing with Difficult Behavior:

http://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@stsv/@swd/documents/doc/uow068340.pdf

https://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/pubdocs/bestpractices.pdf

Tips on How a Teacher Can Help Prevent Acts of Violence At School

Preventing Student Disengagement and Keeping Students on the Graduation Path in Urban Middle-Grades Schools: Early Identification and Effective Interventions

——————————————————————————————————————

28. Ψυχολογικά προαπαιτούμενα της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών.

———————————————————————————————————–

29. Συναισθηματικός αλφαβητισμός.

Συναισθηματικός Τροχός

Social and Emotional Learning Programs Found to Boost Students’ Skills:

ScienceDaily (Feb. 4, 2011) — Being successful in school requires a combination of social, emotional, and academic competencies. A new analysis of more than 200 school-based social and emotional learning programs has found that such programs improve students’ attitudes and behaviors, and in some cases, even boost academic performance.

———————————————————————————————————–

30. Μηχανισμοί Άμυνας.

———————————————————————————————————–

31. Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη μετά την εφηβεία.

———————————————————————————————————–

32. Το ψυχολογικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών τεχνικών.*

———————————————————————————————————–

33. Ποδήλατο: όχημα συγκίνησης και αυτογνωσίας.

———————————————————————————————————–

34. Δημιουργικότητα.

———————————————————————————————————–

35. Μνήμη.*

———————————————————————————————————–

36. Προσωπικότητα: από τον Ιπποκράτη στην Florence Littauer.

———————————————————————————————————–

37. Διαταραχές προσωπικότητας.*

———————————————————————————————————-

38. Μαθησιακές Διαταραχές.*

———————————————————————————————————–

39. Αριστεροχειρία.*

δ - α εγκέφαλος

————————————————————————————————————–

40. Εκπαίδευση και Ηγεσία.

————————————————————————————————————–

41. Χιούμορ και Εκπαίδευση.

————————————————————————————————————–

42. Η Ψυχολογία του Ψεύδους.

————————————————————————————————————–

43. Το λάθος στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Το λάθος ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας

The error in the teaching-learning process.

What to Do When Students Make Mistakes.

The Role of Mistakes in the Classroom.

—————————————————————————————————

44. Η παιδαγωγική αξία των επιτραπέζιων παιχνιδιών στρατηγικής*

2020 Vision: “Changing the Face of Education in Fayette County”, Critical Thinking Skills, Chess and Strategic Games, October 31, 2005

Educational Value of Chess

Playing Chess as a Tool in Learning

The Benefits of Chess in Education

Learning Mathematics Through Games Series: 1. Why Games?

————————————————————————————————————–

Άλλα σχετικά:

Πτυχιακές εργασίες:

————————————————————————————————————–

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: Η Ψυχολογία στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Κύπρος, Λευκωσία 27-31/5/15


http://www.symvoli.gr/conference/elpse2015/page/main

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

Με μεγάλη χαρά και υψηλές προσδοκίες σας προσκαλώ στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου 2015.

Θα διατηρηθεί ο χαρακτήρας που διαχρονικά είχε το συνέδριο, με παρουσιάσεις ανακοινώσεων σε θεματικές ενότητες, συμπόσια και αναρτημένες εργασίες από όλες τις περιοχές της Ψυχολογίας. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ψυχολόγους που υπηρετούν σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και άλλους χώρους όπου επιτελείται ψυχολογικό έργο, καθώς και σε φοιτητές της ψυχολογίας. Αποτελεί, μάλιστα, σημαντικό βήμα ανταλλαγής ιδεών, ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπειριών όσων ασχολούνται με θέματα σχετικά με την επιστήμη της Ψυχολογίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Συνεδρίου αποφάσισε να του δώσει ένα ευρύτερο, πιο διεθνοποιημένο χαρακτήρα, κυρίως μέσα από τις Προσκεκλημένες ομιλίες (Keynote Addresses) οι οποίες θα προέρχονται από χώρες της μεσογείου. Έτσι προκύπτει, λοιπόν, και ο τίτλος «Η Ψυχολογία στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο». Εκτός από τα συνηθισμένα ερωτήματα που απασχολούν κάθε συνέδριο, θα μας δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθούμε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και με μερικά νέα, όπως: Ποιος είναι ο προσανατολισμός της ψυχολογίας στη σύγχρονη Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της μεσογείου; Ποια είναι τα επιτεύγματα και ποιες οι προκλήσεις για το μέλλον; Ποια η συνεισφορά των ερευνητών των χωρών μας στην ψυχολογική συζήτηση που γίνεται διεθνώς; Ποιες μπορεί να είναι οι συνέργειες και ποιες οι ευκαιρίες κοινών δράσεων μεταξύ ερευνητών από χώρες της γειτονιάς μας;

Με το βλέμμα στην εποχή μετά την οικονομική κρίση και το μεγάλο κόστος που έφερε σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό νότο, οι ερευνητές της ψυχολογίας κοιτάζουν με αισιοδοξία τις προοπτικές δημιουργίας και καινοτομίας στην επιστήμη μας, καθώς και τη συνεισφορά της ψυχολογίας στο νέο μοντέλο κοινωνικής διάρθρωσης, της παιδείας, των σχέσεων μεταξύ διαφόρων ομάδων και της οικονομίας γενικότερα.

Το Συνέδριο θα γίνει στους φιλόξενους και άνετους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη συσταθεί και εργάζεται μεθοδικά και με μεράκι για μια άρτια από κάθε άποψη διοργάνωση. Η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία έχει επίσης συσταθεί, θα ανακοινώσει σύντομα την έναρξη της περιόδου υποβολής προτάσεων για παρουσίαση στο Συνέδριο. Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι με την προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας, και με συλλογική δουλειά είμαι σίγουρος πως θα πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα: ένα συνέδριο πλούσιο σε επιστημονικές ανακοινώσεις υψηλού επιπέδου, αλλά και σε ευκαιρίες για επαγγελματική επαφή και δικτύωση. Βέβαια, θα φροντίσουμε να περάσουμε καλά κιόλας, με μια σειρά από κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά περιμένουμε να σας υποδεχτούμε στη Λευκωσία.

Καθηγητής Στέλιος Ν. Γεωργίου,

Πρόεδρος του Συνεδρίου

Εφηβεία: Προκλήσεις και αναζητήσεις


Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Μίκρας κ. Σοφία Ζηφκοπούλου και η υπεύθυνη καθηγήτρια Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής του Σχολείου, κ. Λίνα Πατσιούρα, σας προσκαλούν σε ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Σχολικού Συγκροτήματος του 1ου Γυμνασίου και του ΓΕ.Λ. Μίκρας, με θέμα: «Εφηβεία: Προκλήσεις και αναζητήσεις»

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Έναρξη: 6 μ.μ.
Σύντομοι Χαιρετισμοί

Εισηγήσεις: 6.15 μ.μ.
Ελένη Σίγκου, ΒSc in Psychology, MSc in Health Psychology, Professional Certification στις μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία
Θέμα «Εφηβεία: μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις»
Δρ. Λίνα Πατσιούρα, Νομικός, Yπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στο 1ο Γυμνάσιο Μίκρας
Θέμα «Εφηβεία: μια περίοδος γεμάτη αναζητήσεις»
Δρ. Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχολογίας στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Θέμα «Ποια είναι η θέση του σημερινού σχολείου απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και τις αναζητήσεις;»

Ερωτήσεις-Συζήτηση: 7 μ.μ.