Στρατηγική σκέψη και κριτικό πνεύμα απέναντι στις διαφημίσεις.

Ίδρυμα για την καταπολέμηση των επιδράσεων της διαφήμισης στα παιδιά λειτουργεί στην Ολλανδία, με τον τίτλο «Reklame Rakkers», (ήτοι «Παιδιά της διαφήμισης») με στόχο να συγκεντρωθεί υλικό για το σχολικό…

H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού προβλέπει:

Άρθρο 37 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε: α) Κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη…