Μάθημα ΕΨ07: Kέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)


Πρώτη δημοσίευση 16-1-2009

Διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να καταλήξουμε στην επικρατέστερη διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση αποτελεί μέρος της διεπιστημονικής αξιολόγησης με σκοπό τη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παροχή κατάλληλων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.)

Τα ΚΕΔΔΥ: Τι είναι και που απευθύνεται;

Το ΚΕΔΔΥ είναι αποκεντρωμένη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό την προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, το ΚΕΔΔΥ αναλαμβάνει δραστηριότητες υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.

Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ. Οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ, η οποία εκδίδει γνωμάτευση με τον ορισμό και την περιγραφή της δυσκολίας που έχει ο μαθητής και συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη του μαθητή. Συγκεκριμένα προτείνεται το σχολικό πλαίσιο στο οποίο είναι καλύτερα να φοιτήσει ο μαθητής (ειδικό σχολείο, Τμήμα Ένταξης, παράλληλη στήριξη, ενισχυτική διδασκαλία) και ένα Εκπαιδευτικό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα (ΕΕΠ) για τον εκπαιδευτικό, στο οποίο προσδιορίζονται οι στόχοι για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του μαθητή.

Η γνωμάτευση και το ΕΕΠ επιδίδεται από το ΚΕΔΔΥ στους γονείς και στο σχολείο. Επισημαίνεται ότι ο φάκελος του μαθητή είναι αυστηρά απόρρητος και προσβάσιμος μόνο από τον διευθυντή και τους δασκάλους του σχολείου που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή.

– See more at: http://dkday-athin.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2012-06-13-09-46-16.html?start=1#sthash.G2m3Ns15.dpuf

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός ΚΕΔΔΥ;

1. Η έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας.
2. Η εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση μαθητών στην κατάλληλη σχολική μονάδα καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας τους, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους, τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ).
3. Η εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΔΥ ή στο σπίτι.
4.  Η συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και συμβουλευτικής για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.
5. Ο καθορισμός του είδους των βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη ένα παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι καθώς και η κατάρτιση των προτάσεων για την καλύτερη παραμονή του στους χώρους της εκπαίδευσης.
6. Η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
7. Η εισήγηση για την ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμό, μετατροπή, ή συγχώνευση σχολείων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης.
Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις του ΚΕΔΔΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό.
Κάθε χρόνο διεξάγεται έρευνα στα σχολεία, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, για τον εντοπισμό μαθητών που χρήζουν παρέμβασης. Οι μαθητές για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καταγράφονται στο αρχείο του ΚΕΔΔΥ και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και τη συγκατάθεση των γονέων τους παραπέμπονται για περαιτέρω αξιολόγηση. Για κάθε παιδί που αξιολογείται, συντάσσεται και κρατείται στην υπηρεσία απόρρητος ατομικός φάκελος.
Πέραν της αξιολόγησης του παιδιού, το ΚΕΔΔΥ είναι δυνατό να αναλάβει και υπηρεσίες υποστήριξης των οικογενειών των παιδιών, όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή αναπτύσσει ενέργειες και προγράμματα συμβουλευτικής γονέων τα οποία υλοποιούνται μέσα από ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Α) Στο Σχολείο

Σε περίπτωση που εκτιμηθεί από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου ότι κάποιος μαθητής παρουσιάζει κάποια από τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω, σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου, καλούν το Σχολικό Σύμβουλο της περιοχής τους για να τον συμβουλευτούν και να καταρτίσουν από κοινού ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης βραχύχρονης διάρκειας.
Αν όμως κατά την εκτίμηση τους οι δυσκολίες παραμένουν, μπορούν να απευθυνθούν στο Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής για να ζητήσουν τη συνδρομή του. Αν κατά την εκτίμηση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρή διαταραχή, τότε σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί να παραπεμθεί ο μαθητής στο ΚΕΔΔΥ, για Διάγνωση και Αξιολόγηση. Καλό είναι, λοιπόν, να αποφεύγεται η παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ για περιπτώσεις, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν στα Σχολεία και το ΚΕΔΔΥ να θεωρείται ως το έσχατο μέσο Διάγνωσης-Αξιολόγησης.

Β) Στο ΚΕΔΔΥ
Αρχικά, ο Γονιός ή ο έχων τη γονική μέριμνα επικοινωνεί με την υπηρεσία του ΚΕΔΔΥ της περιοχής του και δίνει τα στοιχεία της αίτησής του. Στη συνέχεια, αφού οριστεί η επιτροπή αξιολόγησης στο ΚΕΔΔΥ, σε επικοινωνία με τους γονείς ορίζονται τα ραντεβού που απαιτούνται για τη διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση του μαθητή ολοκληρώνεται σε περισσότερες από μία συναντήσεις.
Το σχολείο συμβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης παρέχοντας στην υπηρεσία οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο/η μαθητής/τρια… Μετά την αξιολόγηση συντάσσεται η γνωμάτευση και το Ειδικό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα, τα οποία αποστέλλονται στο Σχολείο.

Ποια είναι τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Σύμφωνα με το Ν. 2817/2000 άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής, εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.
Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι έχουν:

  • νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα,
  • ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),
  • σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας,
  • προβλήματα λόγου και ομιλίας,
  • ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,
  • σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.

Επίσης:
Πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις αλλά έχουν την ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη χρονική περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους.

Νομοθεσία

Εγκύκλιος  B6_159149/2008  «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Νόμου  3699/2008 της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2009, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.»

Ο νέος Νόμος 3699 /2008 για ειδική αγωγή

ΚΔΑΥ (μετονομαζόμενα σε ΚΕΔΔΥ) Οκτώβριος 2008

Ιατροπαιδαγωγικά Οκτώβριος 2008

ΦΕΚ 1340/2002  (ΥΑ Φ.353.1./324/105657/Δ1) για ΚΔΑΥ

Νόμος 2986/2002  οργάνωση περιφερειακών υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ

Διευκρινιστική εγκύκλιος 1846/2000  «Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών»

Προηγούμενος νόμος 2817/2000  για ειδική αγωγή

Βρείτε το πιο κοντινό σας ΚΕΔΔΥ.

ΚΕΔΔΥ(ΚΔΑΥ) ΣΑΜΟΥ, (ΚΔΑΥ) ΧΙΟΥ, (ΚΔΑΥ) ΛΕΣΒΟΥ
ΚΔΑΥ ΑΧΑΪΑΣ-ΠΑΤΡΑΣ, ΚΔΑΥ ΗΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ, ΚΔΑΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΔΑΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΚΔΑΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΔΑΥ-Περιφ. δ/νση εκπαίδευσης Ιονίων νήσων
ΚΔΑΥ-Περιφ. δ/νση εκπαίδευσης Πελλοπονήσου
ΚΔΑΥ-Περιφ. δ/νση εκπαίδευσης Κρήτης
ΚΔΑΥ-Περιφ. δ/νση εκπαίδευσης δυτ. Μακεδονίας
ΚΔΑΥ-Περιφ. δ/νση εκπαίδευσης Ηπείρου
ΚΔΑΥ-Περιφ. δ/νση εκπαίδευσης Αττικής
ΚΔΑΥ-Περιφ. δ/νση εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος
ΚΔΑΥ-Περιφ. δ/νση εκπαίδευσης αν. Μακεδονίας & Θράκης
ΚΔΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,ΚΔΑΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,ΚΔΑΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΚΔΑΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΔΑΥ-Περιφ. δ/νση εκπαίδευσης Κεντρ. Μακεδονίας

Μάθετε περισσότερα:

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Νομικό Πλαίσιο
Ν. 2817/2000 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄
Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, παρ. στ Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄
N. 3699/2008 Άρθρο: 12 Φ.Ε.Κ.: 199 Α΄
Πληροφορίες ΥΠΕΠΘ
Διεύθυνση: Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 210 3442332
Τηλ/πο: 210 3442193
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: t08deab@ypepth.gr
Advertisements

5 thoughts on “Μάθημα ΕΨ07: Kέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)

  1. Σας παρακαλώ πολύ στην παραγραφο «Ποια διαδικασία ακολουθείται στο σχολείο» απαντήστε μου σας παρακαλώ το συντομότερο αν είναι δυνατό με το άρθρο του νόμου. Δηλαδή που βασίζετε αυτό που γράφετε. Μου δώσατε την ακριβή απάντηση σε αυτό ακριβώς που έψαχνα, αλλά πρέπει να έχω το νόμο για να ενημερώσω το σχολείο, το οποίο στέλνει στο ΚΕΔΔΥ μαθητές της α’δημοτικού με την κρίση του δασκάλου…Σας ευχαριστώ πολύ

  2. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν περιγράφεται κάπου με σαφήνεια τι πρέπει να περιλαμβάνει ακριβώς η γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ. Δηλαδή, πρέπει να αναγράφεται ο δείκτης νοημοσύνης του παιδιού και τα αποτελέσματα από τα σταθμισμένα τεστ, π.χ. WISC, βάσει των οποίων η ομάδα του ΚΕΔΔΥ καταλήγει στα συμπεράσματά της; Υπηρετώ στην επαρχία και έχω επισημάνει ελλείψεις και αυθαιρεσίες εκ μέρους του οικείου ΚΕΔΔΥ και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο υπάρχει σαφές πλαίσιο για τέτοια θέματα.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s